Home

Results 31 - 40 of 20,728 for وارد دیگر. Search took 2.24 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
یونیسف دومین محموله کیت‌های تشخیص کرونا را وارد ایران کرد رفتن به محتوای اصلی ایران نمایش/پنهان کردن مرور فارسي، فارسي English Global Links سایت جهانی یونیسف کیفیت بالا ایران درباره یونیسف بیشتر بدانید درباره یونیسف نماینده یونیسف در جمهوری اسلامی ایران همکاران یونیسف در جمهوری اسلامی ایران آگهی مناقصه و مشاوره استخدام در یونیسف ما را حمایت کنید تماس با ما مرکز رسانه‌ها حمایت مالی Main navigation برنامه‌های یونیسف در ایران گزارش‌ها و مطالعات اخبار و داستان با ما همراه شوید Search area has closed. (...) جستجو بستن سایت یونیسف را جستجو کنید Fulltext search Max اطلاعیه خبری یونیسف دومین محموله کیت‌های تشخیص کرونا را وارد ایران کرد 16 نوامبر 2020 UNICEF Iran/2020/Sayyari قابل دسترس در: فارسي، فارسي English یونیسف در حمایت از اقدامات دولت در کنترل همه‌گیری بیماری کرونا و بنا به درخواست وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، تعداد ۱۹هزار و ۴۸۸ کیت تشخیص کرونا تهیه کرده است که این محموله روز شنبه ۲۴ آبان ماه به تهران رسید.
Language:English
Score: 1376876.2 - https://www.unicef.org/iran/%D...D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
Data Source: un
از یک سو مطابق ماده 9 قانون از ایران است، مدنی مفاد این پیمان نامه در حکم قانون داخلی سوی دیگر مطابق ماده 42 کنوانسیون، دولت ایران همانند سایر اصول به صورت گسترده تا است متعهد شده دولت های عضو و بزرگساالن اطالع به یکسان نحوی به را پیمان نامه مفاد و کودکان برساند. (...) ت( اتخـاذ کلیـه تدابیـر مناسـب بـه منظور حصـول اطمینـان از ایـن کـه فرزند خواندگـی در کشـور دیگر برای اشـخاص ذیربط در بردارنـده درآمدهـای مالی نادرسـت نباشـد. (...) تضمیـن جهـت را الزم اقدامـات کلیـه عضـو 4-کشـورهای پرداخـت مخـارج کـودک توسـط والدیـن یـا دیگر اشـخاص کـه از نظـر مالـی مسـئولیت کـودک را بـه عهـده دارنـد، چه در داخـل کشـور عضو و چه در خـارج، به عمـل خواهند آورد.
Language:English
Score: 1360487.5 - https://www.unicef.org/iran/me...of%20the%20Child%20(UNCRC).pdf
Data Source: un
این واکسن‌ها چهارمین محموله ارسالی کوواکس به ایران محسوب می‌شود و محموله‌های بعدی از سهم واکسن تخصیص داده شده به ایران در همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق کانال ارسال یونیسف به زودی وارد کشور خواهند شد. محموله واکسن‌ سینوفارم ارسالی به ایران روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران شده و توسط نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران دریافت گردید.
Language:English
Score: 1349374.8 - https://www.unicef.org/iran/%D...D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
Data Source: un
این واکسن‌ها بوسیله کانال ارسال یونیسف و از طریق سازوکار کوواکس به ایران منتقل شده و در روز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شدند. کوواکس سازوکاری به مدیریت مشترک «ائتلاف برای نوآوری در حوزه آمادگی برای اپیدمی»(CEPI)، «اتحاد جهانی برای واکسن و ایمن‌سازی»(GAVI) و سازمان جهانی بهداشت(WHO) است که در آن صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نقش کلیدی در ارسال واکسن برعهده دارد. این واکسن‌ها پنجمین محموله ارسالی کوواکس به ایران محسوب می‌شود و محموله‌های بعدی از سهم واکسن تخصیص داده شده به ایران در همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق کانال ارسال یونیسف به زودی وارد کشور خواهد شد. تماس با ما بهاره یگانه فر کارشناس ارتباطات یونیسف تلفن: 02122594994 ایمیل: byeganehfar@unicef.org یونیسف تنها نهاد سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی و رفاه کودکان در سراسر جهان است.
Language:English
Score: 1349374.8 - https://www.unicef.org/iran/%D...%D9%88%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3
Data Source: un
کنیم می محافظت ها بیمارستان و درمانی های مراقبت سیستم همچنین و ویروس گسترش از کار این با .یمدار .مرد خواهند بیمارستانها، در ها آن از مراقبت برای خالی اتاق وجود عدم دلیل به مردم از بسیاری نکنیم، را دهیم؟ انجام باید کاری چه .بمانید خانه در* شوید می خارج خانه از زدن قدم و تازه هوای آوردن دست به برای اگر* انجام تنهایی به را کار این همچنین و( شلوغ های مکان و دریاچه اطراف نه) دهید انجام را کار این خلوت جاهای در .دهید دیگر های بچه و آنها دوستان با کردن بازی ی اجازه دارید، را منزل از شدن خارج قصد آنها همراه و دارید فرزند اگر* .ندهید را .ندهید انجام گروهی ورزش* ی خانه در شخصی هر. کنید دعوت خود ی خانه در غذا صرف برای را( دوستانتان خانواده،) دیگر افراد نباید شما* .بماند امن خود « ثانیه 03حداقل سی » یدبشوئ صابون با را خود دستان همیشه گردید، می باز خانه به وقتی بکنیم؟ باید چه خانه در .بشویید صابون و آب با ثانیه ۰۳ حداقل را خود های دست* .کنید سرفه یا عطسه خود آرنج در* .بیاندازید آشغال سطل در استفاده از بعد را دستمال سریعا و کنید استفاده دستمال از دارید بینی آبریزش اگر* به نسبت کودکان(. متر ۱ حداقل) کنید حفظ دارد، امکان اگر فرزندانتان حتی خانواده اعضای دیگر با را خود ی فاصله* .کنند منتقل را ویروس توانند می اما هستند کمتری خطر معرض در بزرگساالن .کنید پرهیز( دارید تمایل شدیدا اگر حتی) همدیگر کردن لمس و کردن بغل کردن، روبوس از* .باشد می بیماری برابر در خوب پیشگیری یک این زیرا کنید مصرف سالم های خوراکی* .کنید حفظ ها آن با همچنان را خود ی فاصله اما بخوانید کتاب و کنید بازی فرزندانتان با برقصید، دهید، گوش موزیک* تماس طریق از ها آن با مدتی برای توانیم می همچنان اما کنیم می رعایت را فاصله خانواده و دوستان از که است درست* .باشید داشته ارتباط تصویری و صوتی ها فروشگاه سوییس در .کنند می عرضه را خود محصوالت و باشند می باز ها داروخانه همچنین و غذایی مواد های فروشگاه* ، دوم جهانی جنگ طول در حتی دارد، وجود غذایی ی ذخیره همه ی اندازه به زیرا مرد نخواهد گرسنگی از هیچکس .نداشت گرسنگی مشکل هیچکس .
Language:English
Score: 1328028.2 - https://www.unhcr.org/dach/wp-...tes/27/2020/03/FARSI-COVID.pdf
Data Source: un
اینجانب صمیمانه امیدوارم که کمک مالی امروز به مقابله با بحران و بهبود سطح زندگی افغانستانی‌های تازه وارد و مردم محلی کمک کند.» آقای پریزنر اظهار داشت: «نهادهای سازمان ملل متحد برای حمایت از جمهوری اسلامی ایران به نحو احسن همکاری می‌کنند. (...) به لطف این کمک سخاوتمندانه، یونیسف می‌تواند با حمایت از زیرساخت‌های مورد نیاز، مداخلات ضروری در زمینه آب و بهداشت محیط را در دسترس پناهندگان تازه وارد قرار دهد. خدمات آب و بهداشت محیط، اولویتی در خط مقدم پاسخ‌های بشردوستانه برای پیشگیری از خطر بیماری‌های واگیردار و تضمین کرامت آسیب‌پذیرترین کودکان و خانواده‌های افغانستانی در ایران است». (...) گمان می‌رود تعداد کل افغانستانی‌هایی که وارد کشور شده‌اند به‌طور چشمگیری بیشتر باشد، بنابراین، نهادهای سازمان ملل متحد در ایران باید آمادگی داشته باشند و بتوانند عملیات خود را در صورت عزیمت افغانستانی‌های بیشتری به ایران توسعه دهند.
Language:English
Score: 1317602.05 - https://www.unicef.org/iran/%D...%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
Data Source: un
استرس خفیف طوالنی و همیشگی باعث احساس خستگی و سراسیمگی می شود، می تواند سیستم ایمنی شما را ضعیف کند، یا باعث مشکالت دیگر می شود. غلبه بر استرس بخشی از زندگی همه ما است. (...) هنگام احساس استرس، این کارها را انجام دهید: به آرامی از راه بینی نفس بکشید و هوا را از راه دهان بیرون دهید یک محل دلخواه را تصور کنید، نفس عمیق بکشید بازی کنید یا آهنگ مورد عالقه تان را بخوانید استراحت کنید اشکالی ندارد اگر گریه کنید گوشه ای، محلی یا منظره ای را برای لذت بردن پیدا کنید یا ذهن تان را کمی به کار گیرید و به خاطر آورید چنین جایی چگونه است برای قدم زدن بیرون بروید، بدوید، نرمش کنید، برقصید… اگر استرس دارید، درباره احساس تان با یک نفر صحبت کنید شب خوب بخوابید تالش کنید یک دست تان را با دست دیگر ماساژ دهید هنگامی که استرس متوقف شد، برای بدن و ذهن مهم است که استراحت کند. (...) مطالب این بروشور، تنها دیدگاه های نویسنده )ها( را بازتاب می دهند و مسئولیت آنها فقط با او/آنها است؛ این بروشور نمی تواند به عنوان بازتاب دهنده دیدگاه های کمیسیون اروپا و یا آژانس اجرایی مصرف کنندگان، سالمت، کشاورزی و غذا و یا هر نهاد دیگر اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود. کمیسیون اروپا و آژانس مزبور هیچ مسئولیتی را درباره استفاده احتمالی از اطالعات موجود در آن نمی پذیرند.
Language:English
Score: 1310299.8 - https://www.unicef.org/serbia/...20Cope%20with%20Stress_web.pdf
Data Source: un
جستجو بستن سایت یونیسف را جستجو کنید Fulltext search Max اطلاعیه خبری تهیه نبولایزر برای کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک در ایران توسط صندوق کودکان سازمان ملل 17 مارس 2021 Ministry of Health, Iran قابل دسترس در: فارسي، فارسي English تهران اسفند 1399-   بنا به درخواست وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و با حمایت مالی بانک تجارت، بانک سامان و گروه تجاری Edge، یونیسف تاکنون 160 دستگاه نبولایز با بهترین کیفیت موجود برای کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک تهیه و به ایران وارد کرده است. کودکان مبتلا به این بیماری تا حدی زیادی در معرض عوارض جدی یا حتی مرگ در صورت ابتلا به کرونا هستند. (...) به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست خود را مبنی بر کمک به تهیه و وارد کردن نبولایزرهای سبک و مورد نیاز این کودکان، به یونیسف ارائه داد.
Language:English
Score: 1310122.7 - https://www.unicef.org/iran/%D...%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
Data Source: un
REPORT OF THE SPECIAL RAPPORTEUR ON EXTREME POVERTY AND HUMAN RIGHTS ON HIS VISIT TO LEBANON :COMMENTS BY THE STATE
A/HRC/50/38/Add.3 3 ً التزامالوطنية انشاء وتفعيل الهيئة ثالثاً، يشّكل محورية ضرورةً ، وفي "االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" اً وارد اً حرفي ا عين العام بصالحيات وقائية لمنع حدوث الفساد في القطا الهيئة الوطنية تضطلعهذه االستراتيجية.
Language:English
Score: 1299280.8 - https://daccess-ods.un.org/acc...en&DS=A/HRC/50/38/ADD.3&Lang=E
Data Source: ods
تلاش کریں کلوز/ بندکریں Main navigation Urdu language Take action Stories Research and reports What we do یونیسیف تلاش کریں Fulltext search Max آرٹیکل سماجی فاصلہ رکھنے سے کیا مُراد ہے؟ ان دنوں سماجی فاصلہ رکھنے کی اہمیت کو جانیے UNICEF UNICEF 28 مارچ 2020 آج کل سماجی فاصلہ رکھنے سے مُراد لوگوں کے بڑے اجتماعات میں شامل ہونے سے گریز کرنا اور دوسرے لوگوں سے کم سے کم 3 فٹ یعنی 1 میٹر کا فاصلہ قائم رکھنا ہے تاکہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکا جاسکے۔   ہاتھ ملانے یا گلے لگانے سے پرہیز کریں۔ ایک دوسرے کو 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوکر سلام کریں یا ہیلو کہیں۔ حکومتِ پاکستان کی طرف سے فراہم کردہ رہنمائی کی روشنی میں عوامی مقامات پر لوگوں کے بڑے اجتماعات اور رش کے مقامات  مثال کے طور پر شاپنگ مال، سینما گھر، ریستوران اور دیگر کلب اور کانفرنس ہالز میں جانے سے گریز کریں۔ عوامی ٹرانسپورٹ کا غیر ضروری استعمال ہرگز نہ کریں۔ اگر ممکن ہوتو سفر کرنے کے لئے ان اوقات کا انتخاب کریں جب لوگوں کی بڑی تعداد سفر نہ کررہی ہو۔ کسی بھی ایسے شخص سے ملنے سے گریز کریں جس میں سانس کی بیماری کی علامات نظرآ رہی ہوں۔ ان علامات میں کھانسی، ناک بہنا، بخار، سانس لینے میں مشکل پیش آنا اور جسم میں درد شامل ہیں۔ دیگر اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ جمع ہونے سے گریز کریں۔ ملاقاتوں کی بجائے دور سے رابطہ ممکن بنانے والی ٹیکنالوجی مثلاً موبائل فون اور سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ کووِڈ- 19 کے بارے میں مزید معلومات، ہسپتال کے سلسلے میں مشورے یا پھرحوالے (ریفرل)  کے لئے اپنے ڈاکٹر یا پھر ہیلپ لائن سے رابطہ کریں۔ اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لئے گھر سے دفتری کام کریں۔ گھر میں رہتے ہوئے ہوئے کمروں کو ہوادار بنائیں اور باقاعدگی سے کھڑکیاں کھولیں۔ اگر آپ نے گھر کے لئے سودا سلف خریدنے کے لئے کسی سٹور، مارکیٹ یا بینک جانا ہو تو دوسرے لوگوں سے  کم ازکم 3 فٹ یعنی 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات میں کمی لائی جاسکے۔ متعلقہ موضوعات صحت انسانیت سوز کارروائی اور ہنگامی صورتحال پاکستان جنوبی ایشیا مزید دریافت کریں پریس ریلیز 27 جنوری 2021 جاپان پاکستان کو پولیو ویکسین کی خریداری کے لیے 4.57 ملین ڈالر کی گرانٹ دے رہا ہے پیج پر جائیں پریس ریلیز 23 جون 2020 جنوبی ایشیا میں کووِڈ 19 کے خطرے کا شکار ہونے والے 600 ملین بچوں کے تحفظ کے لئے فوری اقدامات کی ضرورت ہے: یونیسف پیج پر جائیں پریس ریلیز 29 مارچ 2020 مشکلات اور مسائل کے باوجود، یونیسف ان ممالک کو ضروری سامان فراہم کررہا ہے جہاں کووِڈ- 19 کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ پیج پر جائیں پریس ریلیز 17 مارچ 2020 کورونا وائرس سے متعلق غلط معلومات اورافواہوں پر یونیسف ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر شارلیٹ پیٹری گورنٹز کا بیان پیج پر جائیں Footer urdu language Research and reports About us Current vacancies in UNICEF Pakistan Suppliers and service providers UNICEF Home What we do Stories Become a donor Footer secondary Urdu language Contact us Legal Social
Language:English
Score: 1294077.1 - https://www.unicef.org/pakista...D8%A7%D8%AF-%DB%81%DB%92%D8%9F
Data Source: un