Home

Results 1 - 1 of 1 for ลือ. Search took 6.97 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
ผมตัง้ใจจะบริจาคอย่างนีต่้อไป เร่ือยๆ เพราะถ้าผมยกเลิกการบริจาค คุณบ ีชายผู้มีหวัใจให้เพ่ือนมนุษย์ น้องซมิญ่า นางฟ้าของผู้ล้ีภัย คุณกัณวีร์ สุภาพบุรุษตัวจริง แล้วโอกาสในชีวิตอนาคตของเขาจะ เป็นอย่างไรต่อไปล่ะครับจริงๆผมและ ครอบครัวก็ ไ ด้บริจาคให้กับคนด้อย โอกาสในหลายภาคส่วนมาโดยตลอด และ ไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะกลับมาตอบแทน เราได้หรือเปล่า เพราะ ผมตัง้ใจช่วย พวกเขา ซึ่ งมันก็แค่นัน้จริงๆครับ” “ผมอยากเป็นกาลังใจให้ อยากให้เขา รู้ว่ายังมีฟ้าหลังฝนเสมอ แค่วันนีเ้ขา ตื่นขึน้มาแล้วยังมีลมหายใจ ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีคนที่ ห่วงใยเขา และคนที่เขาห่วงใย แค่นีก้็ เป็นการบอกว่าพวกเขา ไม่ได้ ลาบากไปหมดเสียทุกอย่าง อยากให้เขา รู้ ว่า ยัง มีคนที่ คอยช่วยเหลือและอยู่ เคียงข้างเสมอ” น้องซิมญ่ำ เป็นเจ้ำหน้ำท่ีระดมทนุ UNHCR ท่ีทำผลงำนได้มำกท่ีสดุในประเทศไทย และ ยังเคยติดอันดับ 3 ของเจ้ำหน้ำท่ีระดมทุน UNHCR ทั่วโลกอีกด้วย “ผู้ลีภ้ัยเป็นคน กลุ่มหน่ึงที่ ต้องการความช่วยเหลืออย่าง เร่งด่วนที่สุด พวกเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็น ผู้ลีภ้ัย พวกเขาเคยมีชีวิตปกติเหมือน เรา แต่อยู่มาวันหน่ึงบ้านเมืองที่ เขา เคยอาศัยอยู่เกิดสงคราม เขาโดนทาร้าย เขาต้องสูญเสียทุกๆ อย่างทรัพย์สิน อาชีพ หรือแม้แต่ครอบครัวที่ เขารัก เขาไม่สามารถอยู่ ในบ้านเมืองของเขา อีกต่อไปเขาจึงต้องออกมา” “ สิ่ ง ส า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ห นู ส า ม า ร ถ ช่ ว ย พวกเขาได้คือการส่ือสารออกไปเพื่ อ ให้คนเกิดความเข้าใจที่ ถูกต้อง ถ่าย ทอดเร่ืองราวต่างๆให้กับพวกเขาแทน ผู้ลีภ้ัยอีกหลายๆ ชีวิตที่ ไม่มีโอกาสได้ มาบอกให้ทาความเ ข้าใจ ว่า เรา คือ มนุษย์เหมือนกัน พร้อมทัง้เข้ามาเป็น ส่วนห น่ึงในการใ ห้ความช่วยเห ลือ ผ่านการบริจาค เพื่ อให้เขาได้มีชีวิต ที่ดีขึน้ ได้อยู่ในพืน้ที่ปลอดภัยและช่วย ลดความเจ็บปวดให้กับพวกเขา” “ ถ้าหากเราเ ช่ือ ม่ันว่าสิ่ งที่ เ ราทาอยู่ มันมีคุณค่าและเราตัง้ใจทาหน้าที่ของ เราให้ดี ต่อให้มีอะไรเข้ามากระทบเรา ก็จะไม่วอกแวกไปกับมัน เพราะคุณค่า ของสิ่งที่เรากาลังทาอยู่คือการช่วยเหลือ ชีวิตมนุษย์” คุณกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าสานักงานภาคสนาม เมืองอัลฟาซ่า รัฐดาร์ฟูเหนือ ประเทศซูดาน รุนแรงอำจเกิดขึน้กับตัวเรำ นอกจำกต้อง เรียนรู้แล้ว กำรเข้ำใจและร่วมช่วยเหลือ เ ป็ น สิ่ ง ห นึ่ ง ท่ี ค น ไ ท ย ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ เ พ่ื อ เพ่ือนมนุษย์ได้ เพรำะถึงแม้ว่ำผู้ ลี ภ้ัยจะ ไม่ได้เป็นคนไทย “ที่ จริงแล้วเขาก็เป็น คนเหมือนกันกับเราน่ันแหละครับ” We stand together #WithRefugees ร่วมกันยืนหยัด #เคียงข้างผู้ลี้ภัย สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ตู้ ป.ณ. 2-121 ถนนราชดาเนินนอก กรุงเทพ 10200 ประเทศไทย P.O.
Language:English
Score: 1068325.8 - https://www.unhcr.org/th/wp-co...0/06/UNHCR-With-You-2_2560.pdf
Data Source: un