Home

Results 1 - 10 of 403 for ์ Handmade. Search took 17.846 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล เวบ็ไซต ขอบเขตงาน ภาคเหนือ องคก์ร พฒันา เอกชน (NGOs) 1 (...) เบอรโ์ทร/อีเมล เวบ็ไซต ขอบเขตงาน -ประสานงานเบื้องต้นในประเด็น สถานะบุคคลและส่งต่อองค์กร เครอืขา่ย (...) *จดทะเบยีนองคก์ร 3. คณะกรรมการชนเผา่มสิซงั เชยีงใหม ่(แผนกชาตพินัธุ) กิง่แกว้ จัน๋ติบ๊ ผูป้ระสานงาน แผนกชาติ พนัธุ
Language:English
Score: 2165529 - https://www.unicef.org/thailan...0Protection%20Stakeholders.pdf
Data Source: un
สรา้งรายชือกลุ่มคนทีคุณตอ้งการสือสารในชว่งทีมวีกิฤตการณ  ระยะสั.น คํานึงว่าขอ้มูลเหล่านั.นจะมผีลกระทบต่อกลุ่มย่อยต่างๆ แตกต่างกนัอย่างไร เชน่ ผูห้ญงิ (...) อาจไดแ้กก่ารจดัตั.งคณะทํางาน กล่องรบั ความคดิเห็น มกีารประชมุสมําเสมอ ประกาศผ่านเสยีงตามสาย โปสเตอร และอืนๆ (...) และจดัประชมุเป็นประจาํกบัตวัแทนคนงาน  ระยะสั.น ใชใ้บปลวิ กระดานข่าว โปสเตอร การประชมุ คณะกรรมการของทีทํางาน
Language:English
Score: 1979902 - https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...ts/publication/wcms_751038.pdf
Data Source: un
รวมทัง้เสรมิสรา้งความมั่นคงทางอาหารและอ านาจทางเศรษฐกิจส าหรบับคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติและประชากรกลุม่อ่ืนๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจาก สถานการณ (...) ) • ใหค้วามชว่ยเหลือในการก่อตัง้ศนูยป์ระสานงานส าหรบัผูห้ญิงที่ไรร้ฐัไรส้ญัชาติและครอบครวั รวมถึงบคุคลกลุม่ อ่ืนๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ (...) COVID-19 ในระดบัชมุชนและระดบัอ าเภอ ในจงัหวดัเชียงราย (UNDP) • จดัเสวนาออนไลน “Youth and MPs Dialogue
Language:English
Score: 1791176.6 - https://www.unhcr.org/th/wp-co..._Dashboard_for_COVID-19V04.pdf
Data Source: un
เราแนะนําใหใ้ชภ้าษาทีค่าํนึงถงึความ เป็นมนุษย (people-first language (...) ควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย และหลกีเลีย่งศพัทแ์พทย
Language:English
Score: 1591477.6 - https://www.who.int/docs/defau...id19-stigma-guide-th-final.pdf
Data Source: un
บริจาคตอนนี้ NextGen Get-Together ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างแชมป์เปี้ยน
Language:English
Score: 1455667.4 - https://www.unicef.org/thailan...%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
Data Source: un
ก็ำจำะย้งใหก้ำารสิ้น้บีสิ้นนุแก่ำแรงงานข้า้มีชาต้ิมีากำข้้น สิ้่อโดยเฉพาะรายงานข้า่ว โซี่เชยีล้มีเีดยี แล้ะรายกำารโทรท้ศน (...) โทัรทััศึน์ ห้นงัสอ่พมิพ วทิัยุ นติิยสาร ไมเ่ลย ฐาน: n=1,034 การเป็ล่ย้นัแป็ลงในัการสนับัสนุันัของ (...) รวมีคะแนนเพ่อสิ้ำารวจำปัีจำจำย้เชง้สิ้ม้ีพน้ธ คำาถามี “ดช้น ีKAP” ทีใชใ้นปี ีพ.ศ. 2553 ก็ำถกูำนำามีาใชใ้นกำารศ้กำษาปี ีพ.ศ. 2562 นีด้วย ดช้นี
Language:English
Score: 1408782.3 - https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...s/briefingnote/wcms_806630.pdf
Data Source: un
ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประดิษฐ สินธวณรงค
Language:English
Score: 1269040 - https://www.who.int/fctc/imple...ulation_85percentPHWs_Thai.pdf
Data Source: un
will prop up UNICEF’s advocacy Article 08/22/2020 Do It Yourself; Syrian youth produce handmade detergents (...) shop where she uses her talents to create unique handmade and recycled items. Article 07/15/2019 UNICEF
Language:English
Score: 1223191.7 - https://www.unicef.org/mena/topics/youth
Data Source: un
LETTER DATED 2001/08/22 FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF INDONESIA TO THE UNITED NATIONS ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL
the province of East Nusa Tenggara. The entire exercise resulted in the confiscation of hundreds of handmade
Language:English
Score: 1205464.8 - daccess-ods.un.org/acce.../get?open&DS=S/2001/817&Lang=E
Data Source: ods