Home

关于 41 - 50 结果 71,769Fitness keto. 搜索用时 3.878 秒.  
按日期排序/按关联排序
Metabolites identified in hydrolysed organo-extractable fraction containing 96.8% of the milk radioactivity. 3- keto-carbofuran (1.2% of the TRR) was also identified. carbosulfan212 2Comprising 5-hydroxy-carbofuran (1.1%), 3-keto-carbofuran (1.5%), N-hydroxy-carbofuran (0.5%), carbofuran (0.2%), carbosulfan (0.1%) and a combination of 3-keto-carbosulfan sulfone, 3-hydroxy-carbosulfan and carbosulfan sulfone (1%, unresolved by the HPLC system). 3Comprising 5-hydroxycarbofuran (1.7%), 3-keto-carbofuran (3.7%), N-hydroxy-carbofuran (1%), carbofuran (0.8%), carbosulfan (0.1%) and a combination of 3-keto-carbosulfan sulfone, 3-hydroxy-carbosulfan and carbosulfan sulfone (0.3%, not resolved by the HPLC system). (...) After 8 days the identified residues were carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan sulfone, the 7-phenol, 3-keto-7-phenol, N-hydroxymethyl-carbofuran, 3-keto-carbofuran and 3-keto-carbosulfan sulfone. (...) It is capable of measuring residues of carbosulfan, its carbamate metabolites carbofuran, 3-keto- carbofuran and 3-hydroxycarbofuran, the 7-phenol, 3-keto-7-phenol, and 3-hydroxy-7-phenol metabolites, and dibutylamine.
语言:英语
得分: 424.48 - https://www.fao.org/fileadmin/...JMPR/Evaluation97/Carbosul.PDF
数据资源: un
The metabolic pathway includes oxidation to 3-hydroxy- and 3-keto-carbofuran and hydroxylation to phenolic metabolites. (...) Compound Forage Silage % of TRR mg/kg as carbofuran % of TRR mg/kg as carbofuran carbofuran 14 0.11 0.18 <0.001 carbofuran aglycone 2.4 0.019 2.1 0.003 3-keto-carbofuran 1.6 0.013 - - 3-keto-carbofuran aglycone 0.28 0.003 0.91 0.001 3-hydroxy-carbofuran 13 0.11 1.3 0.002 3-hydroxy-carbofuran aglycone 9.7 0.078 7.9 0.011 7-phenol 0.47 0.004 0.088 <0.001 carbofuran100 Compound Forage Silage % of TRR mg/kg as carbofuran % of TRR mg/kg as carbofuran 7-phenol aglycone 7.5 0.060 2.8 <0.001 3-keto-7-phenol 4.8 0.039 1.4 0.002 3-keto-7-phenol aglycone 5.6 0.045 2.4 0.003 3-hydroxy-7-phenol 2.4 0.020 0.88 0.001 3-hydroxy-7-phenol aglycone 3.6 0.029 2.3 0.003 Total 65 0.53 22 0.026 The major components of the radiolabelled residue identified in the forage were carbofuran and 3-hydroxy-carbofuran, free and conjugated and in the silage 3-hydroxy-carbofuran, free and conjugated. (...) The structure of 3-keto-carbofuran was confirmed by mass spectrometry and the structure of carbofuran was confirmed by two-dimensional TLC.
语言:英语
得分: 409.23 - https://www.fao.org/fileadmin/...JMPR/Evaluation97/Carbofur.PDF
数据资源: un
Residues of spirotetramat (STM), STM cis-enol, STM cis-keto-hydroxy, BYI08330 monohydroxy, STM enol- glucoside were determined separately and each expressed as the parent compound. (...) Rate b (kg ai/ha) DAT (days) STM STM cis- enol STM cis- keto- hydroxy STM enol- glucoside STM mono- hydroxy Sum of STM and cis- enol Total residue of STM+4 Cont. (...) Calc 1: Residues of STM, STM cis-enol, STM cis-keto-hydroxy, BYI08330 monohydroxy, STM enol-glucoside each expressed as STM.
语言:英语
得分: 401.78 - https://www.fao.org/fileadmin/...on2015/SPIROTETRAMAT__234_.pdf
数据资源: un
Shtetet riperterine angazhimin e tyre per respektimin e normave themelore te punes te njohura ne nivel nderkombetar, rikujtuan se ILO eshte organi kompetent per t’i vendosur keto norma dhe per te siguruar zbatimin e tyre dhe riafirmuan mbeshtetjen e tyre ndaj aktiviteteve te saj per promovimin e ketyre normave. (...) Njeh detyrimin qe i bie Organizates te ndihmoje Anetaret e saj, ne pergjigje te nevojave te dala dhe te shprehura te tyre, ne menyre qe te arrihen keto objektiva duke perdorur plotesisht mjetet e saj kushtetuese, praktike dhe buxhetore, perfshire ketu mobilizimin e burimeve te huaja dhe mbeshtetjes se huaj, si dhe duke inkurajuar organizata te tjera nderkombetare me te cilat ILO ka vendosur marredhenie, ne baze te nenit 12 te Kushtetutes se saj, t’i mbeshtesin keto perpjekje: a) duke ofruar nje bashkepunim teknik dhe sherbime keshillimi te destinuara te nxisin ratifikimin dhe zbatimin e konventave themelore; b) duke ndihmuar ata Anetare te saj qe nuk jane ende ne gjendje te ratifikojne gjithe apo disa nga keto konventa ne perpjekjet e tyra per te respektuar, nxitur dhe realizuar parimet lidhur me te drejtat themelore qe jane objekt i ketyre konventave; c) duke ndihmuar Anetaret e saj ne perpjekjet e tyre per te vendosur nje klime te favorshme per zhvillimin ekonomik dhe social. 4. (...) Formularet e ketyre raporteve do te konceptohen ne menyre te tille qe nga qeverite qe nuk kane ratifikuar nje apo disa konventa themelore, te perftohen informacione mbi te gjitha modifikimet qe mund te jene bere ne legjislacionin dhe praktiken e tyre, duke mbajtur parasysh si duhet nenin 23 te Kushtetutes dhe praktiken e vendosur. 2. Keto raporte, sikurse do te mblidhen nga Zyra, do te shqyrtohen nga Keshilli Drejtues. 3.
语言:英语
得分: 385.95 - https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...tiveinstrument/wcms_716610.pdf
数据资源: un
REVISION OF RESOLUTION NO. 31: STANDARDS FOR MEDICAL FITNESS
REVISION OF RESOLUTION NO. 31: STANDARDS FOR MEDICAL FITNESS
语言:法语
得分: 369.93 - https://daccess-ods.un.org/acc...TRANS/SC.3/WP.3/2020/24&Lang=F
数据资源: ods
REVISION OF RESOLUTION NO. 31: STANDARDS FOR MEDICAL FITNESS
REVISION OF RESOLUTION NO. 31: STANDARDS FOR MEDICAL FITNESS
语言:俄语
得分: 369.71 - https://daccess-ods.un.org/acc...TRANS/SC.3/WP.3/2020/24&Lang=R
数据资源: ods
Application PHI (d) Residue (mg/kg) expressed as spirotetramat equivalents a kg ai/ha n Int. days Total/ season, kg ai /ha spiro enol keto -OH mono- OH enol -Glc total spiro spir o + enol GAP, Canada 0.20 7 0.44 7 Sainte- Anne-de- Kent, NB, Canada 2009 0.17 –0.18 3 5–8 0.52 8 0.33 0.30 0.31 (mean ) 0.37 0.37 0.37 0.39 0.37 0.38 0.11 0.11 0.11 0.035 0.033 0.034 1.2 1.2 1.2 0.68 Spirotetramat 1391 Location Year (Variety) Trial No. (...) Application PHI (d) Matrix Residue (mg/kg) expressed as spirotetramat equivalents kg ai/ha Int. days Total/ season, kg ai /ha spiro enol keto -OH mono- OH enol -Glc total spiro spiro + enol 0.43 0.097 0.086 < 0.01 < 0.01 0.63 0.53 a Mean value of residues was expressed as a bold letter. (...) Application PHI (d) Residue (mg/kg) expressed as spirotetramat equivalents a kg ai/ha n Int. days Total/ season, kg ai /ha spiro enol keto -OH mono- OH enol -Glc total spiro spiro + enol GAP, USA 0.22 7 0.45 3 Fellsmere, FL 2008 (B&W 1) 0.22 2 8 0.44 3 < 0.01 < 0.01 0.13 0.14 0.077 0.083 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Spirotetramat 1400 Location Year (Variety) Trial No.
语言:英语
得分: 368.03 - https://www.fao.org/fileadmin/...Evaluation13/Spirotetramat.pdf
数据资源: un
DRAFT RESOLUTION
احلشـوات واألجـهزة املصممـة خصيصـا للمشـــاريع املدنيــة والــيت حتتــوي علــى -١٠ # كميات صغرية من املواد الفعالة التالية: (C A 2691-41-0 :سـيكلوتيتراميثيلني إترانيـترامني (رمـــــز حتديـــد السلعـــــــة - ١ (HMX)؛ أوكتـــاهيدرو-١، ٣، ٥، ٧- تيترانـــايترو-٧،٥،٣،١-تيــــترازين؛ ٣، ٥، ٧-تيترانايترو - ٧،٥،٣،١-تيترازا - سيكلوأوكتني؛ (أوكتوجني)؛ هيكسانيتروستيلبني (HNS) (رمز حتديد السلعة: CA 20062-22-0)؛ - ٢ (CA 3058-38-6 :رمز حتديد السلعة) (TATB) تري أمينوترينيتربنـزين - ٣ تري أمينوغوانيدين نايتريت (TAGN) (رمز حتديد السلعة: CA 4000-16-2)؛ - ٤ دينيتروغليكولوريل (DNGU, DINGU) (رمز حتديــد السـلعة: 8-04-55510)؛ - ٥ تيترانيتروغليكولوريـــــل (TNGU, SORGUYL) (رمز حتديد السلعة: -55510 7-03)؛ تيترانيتروبنـزوتريازولبنـزوتريـــــــازول (TACOT) (رمــــــز حتديــــد السلعــــــــة: - ٦ CA 25243-36-1)؛ دي أمينوهيكســانيتروبيفينيل (DIPAM) (رمـــــــز حتديـــــــــــــد السلعــــــــــــــة: - ٧ CA 17215-44-0)؛ بيكريل أمينودينيتروبرييدين (PYX) (رمز حتديد السلعة CA 38082-89-2:)؛ - ٨ ـــد ٩ - ٣-نيـترو-١، ٢، ٤-تريـازول-٥-واحـد (NTO أو ONTA) (رمـز حتدي السلعة: CA 932-64-9)؛ 01-6685813 S/2001/1123 سيكلوترمييثيل إينيترينيترامني (RDX) (رمز حتديـد السـلعة: CA 121-82-4)؛ - ١٠ ـــترو-١، ٣، ٥-تريــازين؛ سـيكلونيت؛ T4؛ هيكسـاهيدرو-١، ٣، ٥-تريني ١، ٣، ٥-ترينيترو-١، ٣، ٥-تريازا-سيكلوهيكسني (هيكسوجني)؛ ـــا أمــني-كوبلــت (ثالثــة) - بركلــورات (أو ١١ - ٢- (٥-سـينوتيترازوالتو) بنت CP) (رمز حتديد السلعة: CA 70247-32-4)؛ ـــورات (أو bis-cis (٥ - نيتروتيـترازوالتو) تيـترا أمـني-كوبلـت (ثالثـة) بركل - ١٢ BNCP)؛ ٧-أمينـو-٤، ٦-دينيتروبنــزوفورازين-١-أكسـيد (ADNBF) (رمـز حتديـــد - ١٣ السلعة: CA 97096-78-1)؛ أمينو دينيتروبنـزوفوروكسان؛ ٥، ٧- دي أمينـــو-٤، ٦- دينيتروبنــــزوفورازين – ١-أكســـــيد (رمـــــــــــز - ١٤ حتديــــد السلعــــــــــــــــــــــــــة: CL-14) ،(CA 117907-74-1 أو دي أمينـــــو دينيتروبنـزوفوروكسان)؛ ٢، ٤، ٦ - ترينيـــــــترو - ٢، ٤، ٦ - تريازاسيكلوهيكســــــــانون (K-6 أو - ١٥ Keto-RDX) (رمز حتديد السلعة: CA 115029-35-1)؛ ـــــترا أزابيسيكلــــــــــــــــــو ٢، ٤، ٦، ٨ – تيترانيتـــــــــرو – ٢، ٤، ٦، ٨ – تي - ١٦ (C A 130256-72-3 :٣، ٣، ٠] - أوكتانون - ٣ (رمـــز حتديــــد السلعـــة] (تيترانيتروسيميغلوكوريل، K-55 أو keto-bicyclic HMX)؛ ١، ١، ٣ – ترينيـترو أزيتيديــــــــــن (TNAZ) (رمــــز حتديـــــــد السلعـــــــــــــة: - ١٧ CA 97645-24-4)؛ (T NAD) ١، ٤، ٥، ٨ – تيترانيـــترو – ١، ٤، ٥، ٨ - تيـــترا أزاديكـــــالني - ١٨ (رمز حتديد السلعة: CA 135877-16-6)؛ CL-20) (C A 135285-90-4 :هيكسا أزا إيسو ورتـزاتني (رمز حتديد السلعة - ١٩ أو HNIW)؛ و CL-20 chlarates؛ ترينيتروفينيلميثيلنيترامني (tetryl) (رمز حتديد السلعة: CA 479-45-8)؛ - ٢٠ أي مـادة متفجـرة تزيـد سـرعة تفجرهـا علـــى ٧٠٠ ٨ مــتر بالثانيــة أو يزيــد - ٢١ ضغط تفجرها على ٣٤ غيغا باسكال (٣٤٠ كيلوبار)؛ 1401-66858 S/2001/1123 مواد متفجرة عضوية أخرى تولّد ضغطا تفجريـا يسـاوي ٢٥ غيغـا باسـكال - ٢٢ (٢٥٠ كيلوبـار) أو أكـــثر وتبقــى ثابتــة بدرجــة حــرارة تبلــغ ٥٣٢ كلفــني (٢٥٠ درجة مئوية) أو أعلى ملدة ٥ دقائق أو أطول؛ ـــف األمــم املتحــدة أي وقـود دفعـي جـامد آخـر مـن فئـة ١-١ حسـب تصني - ٢٣ يعطــي دفعــا نوعيــا نظريــا (يف األحــوال العاديــــة) يزيـــد علـــى ٢٥٠ ثانيـــة ــــة للتركيبـــات املغطـــاة للتركيبــات غــري املمعدنــة، أو يزيــد علــى ٢٧٠ ثاني باألملنيوم؛ أي وقـود دفعـي جـامد مـن فئـة ١-٣ حسـب تصنيـف األمـم املتحـدة يعطــي - ٢٤ دفعا نوعيا نظريـا يزيـد علـى ٢٣٠ ثانيـة للتركيبـات غـري املهلجنـة، و ٢٥٠ ثانية للتركيبات غري املمعدنة، و ٢٦٦ ثانية للتركيبات املمعدنة.
语言:阿拉伯语
得分: 354.9 - https://daccess-ods.un.org/acc...get?open&DS=S/2001/1123&Lang=A
数据资源: ods
JM93EVAL.PDF 59 CARBOFURAN (096) EXPLANATION A 2 mg/kg limit for the sum of carbosulfan, carbofuran, 3-hydroxy-carbofuran and 3-keto- carbofuran in citrus fruits was estimated by the 1984 JMPR. (...) The estimate for the sum of carbofuran and 3-hydroxy-carbofuran was intended to accommodate residues resulting from the use of carbosulfan. Keto-carbofuran was deleted from the definition.
语言:英语
得分: 350.56 - https://www.fao.org/fileadmin/.../JMPR/Evaluation93/carbofu.pdf
数据资源: un
Case No. 2016-936 Keto (Applicant) v. Secretary-General of the United Nations (Respondent) ORDER No. 265 (2016) 1. (...) UNDT/2016/064, in the case of Keto v. Secretary-General of the United Nations, in which it dismissed Mr. Keto’s application as not receivable. 2. On 15 June 2016, Mr.
语言:英语
得分: 349.79 - www.un.org/en/internalj...orders/order-unat-2016-265.pdf
数据资源: oaj