Home

النتائج 1 - 10 من حوالي 11,582 إلى enggak ada. استغرق البحث 2.036 ثانية.  
الترتيب حسبالتاريخ/الترتيب حسبمدى العلاقة
LETTER DATED 26 NOVEMBER 1998 FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF IRAQ TO THE UNITED NATIONS ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL
./.. 98-37378 S/1998/1125 Arabic Page 7 - C(@HHG éîÖëì/eëáR) êkL`ÖK êäZÖÖ ADA ˇîS|SÖK Åìd{ LçOÖo ïSÖK QLâLîOÖKë QL]îmëSÖKë QKdî¸|SÖK (êìbîÖÄSÖKë êkL`ÖK) êád]áÖK aìdKëkÖÖ êîNd]ÖK fëùdÖK dk]N ÅÖtSì Láî{ (ô)êÄoäáÖK ï{ b]Kë PâLZ àá êkL`ÖK êîNd]ÖK fëùdÖK dîábR TîëRë ~doÖ Ñk|á }kë ïsLOäÖK ï{ B - Ü ï{ êkL`ÖK êîNd]ÖK fëùdÖÖ b]Kë PâLZ àá dîábSÖK êÄìdoë TîëSÖ êîÖîk|R ê˛Läá TìdZô dìKdO{ /nLOi F óÖõ @ àá èdS|ÖK ï{ ~KdtÖK ï{ bëÄtáÖK ïäÄSÖK ÜîîÄSÖK Åìd{ rLáSZK òLäVô (B - Ü) êÄoäáÖK êkL`ÖK êîNd]ÖK fëùdÖK LìLÄN YKd`Sgß èdëoSá QKbtá óÖõ êZL]ÖK às ïKdtÖK PâLZÖK Mdsôë . (...) @HHG dìKdO{/nLOi F óÖõ @ LäSÖLgd ï{ êÖk|áÖK LäRKdî¸|R TZdbô ÇÖc btNë .LçtáZÖ èc`SáÖK QKòKdZ´Kë LìLq˛ÖK uáZN ÅÖtSáÖK dKdÄÖK êÖLgdÖK ï{ êábÄáÖK QL]îmëSÖK bîÉöR ÜRë .êkL`ÖK êäZÖÖK óÖõ êçZëáÖK @HHG fdLá /dKc§ @E ê`dùáÖK .êkL`ÖK êäZÖÖK àá PÖoÖ êNLZSgK @HHG éîÖëì/eëáR A@ ï{ ñd`ô êîágd êÖLgdN L|⧠èdëÉcáÖK égôdì ícÖK êäZÖÖ ADA Åìd|ÖK uá Ñîk|SÖLN LçS˛Läá TáR êÖö¸áÖK ãcå àô óÖõ èdLi´K dbZRë àîîä|ÖK àî|qëáÖK uá Q®NLÄá PîRdR ï{ Åìd|ÖK uá ïKdtÖK PâLZÖK àëLtRë .ˇSî{ëbîág LSîÉîâ bî¸ÖK àLÉ êÖ†g©K àá êtgKë êsëáZá Q®NLÄáÖK ãcå TÖáië .LìLq˛ÖK uáZ ï{ KëÉdLi àìcÖK àî|qëáÖK dLOÉë Táb`SgK ïSÖK QKbtáÖK rëâ ëå Lá ®Wá ÇÖc àáë .X]OÖK bî êÖö¸áÖK dåëZN LçÖ êÖk ß êÖ†gô LçäîN àá ãcå ÑÉ àú{ LìLq˛ÖK uáZ ï{ .êìëâLWÖK êÖö¸áÖK ãcå êìë¸SÖ ï|ÉR QL]îmëSÖK (Y)èLä uëá ï{ êkL`ÖK êîNd]ÖK fëùdÖK àe`á ï{ d|]ÖK uKëá bìb]R êÖö¸áN ÅÖtSì Láî{ë fëùdÖK ÑÄâ ÜSì óS]ë @HH@ fdLá /dKc§ @ àá ôbOR èdS{ ï{ LÄîb Kbìb]R êZëÖ{ êNLw uëáë êÖZb êáLR êî{L|˛N êÖö¸áÖK ÇÖR T˛ëâ bÄ{ ADA Åìd|ÖK uá Åìd{ uá uëáÖK èdLìe \dSK bë êîNd] fëùd êsëáZá ëô êîNd] fôd LçN Tî|`ô èd|] ÑÉ uëá bKbtSgK óÖs ïKdtÖK PâLZÖK ÑKeì ßë .ïâKbîáÖK àìe`SÖK êîÖás Üç¸|âöN Këbô àìcÖK bKd{©K êÄ{dN ˇîS|SÖK .ÇÖcN ÜLîÄÖÖ (b)à¥s à¥Ösô (LîÖ]á êZSäáë èbdëS¸á) ê¥îNd] L¥gôd DI òL¥åe L¥ìLÄN àô ï{ PO¸ÖK dî¸|R éäs àÖtáÖK dîábSÖK uëá ï{ LçîÖs dWtì ÜÖ ADA Åìd|ÖK uá ®îk|R êÖö¸áÖK ÇÖR T˛ëâ bÄ{ ADA Üd êkL`ÖK êäZÖÖK Åìd{ LçOÖo - DÑkSì Láî{ (@HHG éîÖëì/eëáR) êkL`ÖK êäZÖÖ uNLSÖK ACA Üd ˇîS|SÖK Åìd{ àá ÜbÄáÖK PÖoÖK èdëq]áÖK }üKcÄÖK QLÉd]á àá ïÖ]áÖK YLSâ´LN (ô)LçÖîÖ]R ldxN LîÖ]á êZSäáÖK }üKcÄÖK QLÉd]á QLâëÉá àá bbs ÑÄâ êç0ZëáÖK @HHG ˝o¸wô/M§ D ê`dùáÖK éSÖLgd ï{ êkL`ÖK êäZÖÖ ACA Åìd|ÖK ï˛S|á dîOÉ PÖo (èbdëS¸áë L¥¥îÖ]á ê¥ZSäá) QLâëÉáÖKë òKe¥¥Z©K l¥tN é¥Rbçs 便{ Çd¥SR àô êîäoëÖK êNLdÖK èdüKb óÖõ ó¥¥Öõ QLâëÉáÖKë òKe¥Z©K Ç¥ÖR ÑL¥gdõ èdëdmN Ç¥Öc Ñ¥Ösë .ê¥ÖZb èLä êÄoäá ï{ d|]ÖK à¥á êZd`S¸áÖK êÖkSáÖK ÑîkL|SÖK ÇÖcÉë êîäÄSÖK ÑîkL|SÖK uîáZ ïKdtÖK PâLZÖK d0{ë bë .LçÖîÖ]SÖ êîÉìdá©K QKdOS`áÖK QLâLîOÖK ï{ë ACA ë
لغة:العربية
نتيجة: 1088435.1 - https://daccess-ods.un.org/acc...get?open&DS=S/1998/1125&Lang=A
مصدر البيانات: ods
LETTER DATED 12 APRIL 2021 FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA TO THE UNITED NATIONS ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL
يم هذا الجــــ شــــــــــــ ع، هال 15 000 حدا، 2021 الســــــــــــ ، بغ ودت المشــــــــــــلت تا بلؤ ، م اللون األ م م وؤ __________ (1) https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10002/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento- a-la-atención-humanitaria-para-desplazados-y-confinados-en-la-costa-pac%C3%ADfica-nariñense- Defensor%C3%ADa-Tumaco.htm
لغة:العربية
نتيجة: 1084747.3 - https://daccess-ods.un.org/acc.../get?open&DS=S/2021/348&Lang=A
مصدر البيانات: ods
LETTER DATED 99/04/30 FROM THE LEGAL COUNSEL, UNDER-SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS FOR LEGAL AFFAIRS, ADDRESSED TO THE CHAIRMAN OF THE COMMISSION ON THE LIMITS OF THE CONTINENTAL SHELF :LEGAL OPINION AS TO THE MOST APPROPRIATE PROCEDURE IN CASES WHERE IT MIGHT BE NECESSARY TO INSTITUTE PROCEEDINGS FOLLOWING AN ALLEGED BREACH OF CONFIDENTIALITY
./.. 99-14669 CLCS/14 Arabic Page 3 - GícÖK <àî|qëáÖÖ ïgLg©K ÜLqäÖK àá óÖë©K èbLáÖK àá ^ÄäáÖK jäÖK àá (n) A-@ èbLáÖK jäRë èbdKëÖK dLÉ{©K óÖõ bäS¸ì ícÖKë @HHG dOáSOg/ÑëÖìô G _dùáÖK ADA/DA LådKdÄN êáLtÖK êîtáZÖK éRbáSsK Láî{ ê{Lk]ÖK àá db ókô àë|qëáÖK fdLáì" àô óÖs àî|qëáÖÖ ïgLg©K ÜLqäÖK àá D-@ èbLáÖK ï{ êçZ êìô ëô j`i ëô àLîÉ ëô êáëÉ] íô óÖõ KëÖÄäì àô ÜçÖ eëZì ßë .ïágdÖK ÑátÖK ÑüL¸á uîáZN ÅÖtSì Lçâô <àëáÖtì Üçâô ldS|ì ëô <àëáÖtìë ïágdÖK ÜåeÉdá ÜÉ]N LçîÖs KëtÖoK b àëâëÉì QLáëÖtá êìô ñd`ô .ÜLtÖK àîá©K àá àcúN ëô ÜçRLOZKëÖ bLStáÖK òKb©K ~Lîg ï{ <òLmSßK P¸] ÇÖc àLÉ Kcõ ßõ <ÜátR Ü¥¥¥¥¥Ö ".êáb`ÖK òLçSâLN QLáKeSÖßK ãcå ïmÄäR ßë (M)êîOìböSÖK dîNKbSÖKë QKòKdZ´K - Hzdo àá ÇëÖ¸ÖK òë¸N é|kë àÉáìë <ã®sô LçîÖõ dL˛áÖK QLáKeSÖ®Ö ÑLWSáK Übs êìd¸ÖK ~d` ÑWáì Übs êÖL] ï{ êîOìböR dîNKbR àî|qëáÖK óÖs ÅOoR <àî|qëáÖÖ ídKb´Kë ïgLg©K àîáLqäÖÖ LÄ{ëë .}qëáÖK .ÇëÖ¸ÖK dîìLtáÖë ÜçRLáKeSÖß ÑLWSáßK - @IÜçÉëÖg àëÉì àìcÖK àî|qëáÖK óÖs êîOìböR QKòKdZõ uîëR ÜLtÖK àîá™Ö éâô óÖs A-@I èbLáÖK jäRë .Üî¸Z ÇëÖg òëg éNLÉRdß }qëá íô ADA/DA êáLtÖK êîtáZÖK dKd éîÖõ dLiô ícÖK <àî|qëáÖÖ ïgLg©K ÜLqäÖK àá èdiLtÖK èbLáÖK ï{ LçîÖs jëkäáÖK êîOìböSÖK QKòKdZ´K cL`RK eëZì" éRLáKeSÖLN ï|ì ß ícÖK }qëáÖK Å]N àî|qëáÖÖ ídKb´K ÜLqäÖK àá diLtÖK Ñk|ÖKë àî|qëáÖÖ ÜLqäÖKë àî|qëáÖÖ ídKb´Kë ïgLg©K àîáLqäÖKë èb]SáÖK Üá©K ~LWîá ï{ êäîOáÖK ÇëÖ¸ÖK dîìLtáNë ".êìdKb´K QKdKbk´K uîáZë êîÖLáÖK bsKëÄÖKë ïÖLáÖK - @AÇëÉkÖKë ~LWîáÖK PZëáN éRLáKeSÖß }qëáÖK ÑLWSáK Übs àô óÖs Lmìô @-@@I èbLáÖK jäRë QKòKdZõ cL`RK óÖõ íbùìë A-@I èbLáÖK Üëç|áN ïmdá dîw LÉëÖg dOStì b <ã®sô èdëÉcáÖK êîáîqäSÖK .ÇëÖ¸ÖK òëg PO¸N àî|qëáÖÖ ïgLg©K ÜLqäÖK àá B-@@I èbLáÖK ï{ LçîÖõ dL˛áÖK dîNKbSÖK ld{ë êîOìböR - @BÑLáZõë àî|qëáÖÖ ïgLg©K ÜLqäÖK àá diLtÖK Ñk|ÖK ÅîOoR àö˛N QLáîÖtSÖKë éîZëSÖK dî{ëR êîxNë <àî|qëáÖK àîN àá ÇëÖg òëg éNLÉRdK Üseì àá Å] ï{ c`SR ïSÖK QKòKdZ´K êÖKbtÖ êîgLg©K nëd˛ÖK ïÖë©K ÅîÄ]SÖK ÑWá ÑüL¸á ÑëLäR (ST/AI/371) LìdKbõ LáîátR @HH@ ˝o¸wô/M§ A ï{ ÜLtÖK àîá©K dbkô ãcå LçtOSR ïSÖK QKòKdZ´Kë êÉdS˛á êîOìböR êäZÖ óÖõ êÖL]´Kë <êÖbLtÖK êÖáLtáÖK ~ëÄ]ë <ÅüLÄ]ÖK ïkÄRë .ÇÖc dîw óÖõ <êäZÖÖK ../.. 99-14669 CLCS/14 Arabic Page 4 (Y)Lçt{dë QLâLk]ÖKë QKeLîSáßK - @Cèb]SáÖK Üá©K QKeLîSáK êîL|RK àá (ô) @G bäOÖK àô àá ÜwdÖLN éâô Lmìô êq]®áÖLN dìbZ Üçäs dbkì Lá ÑÉ ï{ êîüLmÄÖK êâLk]ÖLN àëtSáSì èb]SáÖK Üá©K ï|qëá àô óÖs jäì (A)LçRLâLk]ë ^äáR QLâLk]ÖKë QKeLîSáßK àô óÖs jäì AI bäOÖK àú{ <Ñás ëô êNLSÉ ëô Ñë àá êîágdÖK ÜçS|kN ãcå PZëáN <ÜLtÖK àîá™Ö àú{ ÇÖcÖë .êkL`ÖK Üç]ÖLkáÖ LÄîÄ]R ß èb]SáÖK Üá©K ^ÖLkáÖ LÄîÄ]R àî|qëáÖÖ <êÖKbtÖK dîg ~ëtR êâLk]ÖK àô Lçî{ ñdì êÖL] êìô ï{ }qëá íô às êâLk]ÖK u{d PZKëë Å] <êîL|RßK .èb]SáÖK Üá©K ^ÖLkáN fL¸áÖK àëb Lçt{d àÉáì éâôë (b)QLZLSäSgßK - @DêìdKb´K êoÖ¸ÖK T]R èb]SáÖK Üá©K ë|qëá Ñátì <èb]SáÖK Üá©K ~LWîáN ®ás éâô ÜbÄR Láá [SäS¸ì QKòKdZõ c`SR <êäZÖÖK bsL¸ì }qëá zdo àá êìd¸ÖÖ Üëseá ÇLçSâK Uëb] êÖL] ï{ éâôë <ÜLtÖK àîá™Ö .êáqäáÖK ï|qëá óÖs êÄOoäáÖKë ã®sô èdëÉcáÖK èb]SáÖK Üá©K êäZÖÖK òLmsô - @EèdS|Ö êäZÖÖK òLmsô P`Säì ADA/DA LådKd àá H èdÄ|ÖK ï{ êîtáZÖK óÖõ <êîgLg©K ÜçRLOZKëë ÜçëÄ]ë êáçáN àîáüLÄÖK òKdO`ÖK eÉdá
لغة:العربية
نتيجة: 1065165.9 - https://daccess-ods.un.org/acc...nsf/get?open&DS=CLCS/14&Lang=A
مصدر البيانات: ods
NOTE VERBALE DATED 28 OCTOBER 1994 FROM THE SECRETARY-GENERAL ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL.
./.. 94-42151 S/1994/5/Add.77 Arabic Page 3 (uNLR) Ñë©K Å{dáÖK Ü¥¥¥¥dÖK ѸָáÖKaìdLSÖKêìKbOÖKêìLçäÖKQLq]®á ãLZRßK rL|RdßK êsd¸ÖK BICA - BICC dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AD@F/BI@F/BAQKdüLo B êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ G btN óÖs eKdoÖK ꥥÖëçZá ꥥìbëás ÅîÖ]SÖK Kcå Ub¥¥¥]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ LçîÖs doî¸ì ꥥÄoäá ~륥{ 饥N àëcö¥¥áÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK LNëäZ ngëSá ê†îoN BICDdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R ADAI/@IAI/@@èd¥¥üLo ꥥ¥ìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ G btN óÖs eKdoÖK ꥥÖëçZá ꥥìbëás Kcå Ub¥¥] b¥¥¥ë .L¥¥˛SîâdOìdg ïdi MëäZ d¥¥oî¸ì ꥥÄoäá ~륥{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs LNëäZ ngëSá ê†îoN BICE BICF ë dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R ADAI/@HAI/AIàîRdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi F b¥tN ó¥¥¥Ös eKd¥¥¥oÖK 便¥SÖëçZá ॥îSìbëás Ub] bë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ QKdSáëÖîÉ d¥oî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kcå .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs LNëäZ ngëSá ê†îoN BICG - BIDB dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R ADAI/CIAI/DGQKdüLo E êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi btN óÖs êmáKë òKëmöN eKdoÖK êÖëçZá êìbëás Ub]ë .ßeëR ïdi - MëäZ - ~di KdSáëÖîÉ AD d¥oî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kcå .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs LNëäZ ßLáië ngëSá êogëSá BIDCdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R ADA@/CIA@/C@èdüLo ꥥ¥ìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ F b¥¥tN ó¥¥Ös eKdoÖK êÖëçZá êìbëás Å¥¥¥îÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ LçîÖs doî¸ì ꥥÄoäá ~륥{ 饥N àëcö¥¥áÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK LNdw ngëSá ê†îoN BIDDdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R ADA@/CIA@/C@èdüLo ꥥìLá]ÖÖ èb¥¥]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKd¥¥¥SáëÖîÉ E btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás dîw ÅîÖ]SÖK Kc¥¥å Ub¥¥¥]ë .L˛SîâdOìdg MëäZ Md¥¥kÖK L¥¥¥çîÖs doî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK .àëîägëOÖK - ÑL¥¥¥¥¥ái ïdi ngëSá ê†îoN BIDE BIDF ë dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R ADAB/@IAB/@@àîRdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi F b¥¥tN ó¥¥Ös eKd¥¥¥oÖK 便¥SÖëçZá ॥îSìbëás Ub¥¥]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ QKdSáëÖîÉ doî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kc¥å .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs LNëäZ l|`äá ngëSáë ê†îoN ../.. 94-42151 S/1994/5/Add.77 Arabic Page 4 (uNLR) Ñë©K Å{dáÖK Ü¥¥¥¥dÖK ѸָáÖKaìdLSÖKêìKbOÖKêìLçäÖKQLq]®á ãLZRßK rL|RdßK êsd¸ÖK BIDG BIDH ë dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R ADAB/BBAB/BCàîRdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi H btN ó¥¥Ös eKd¥¥¥¥oÖK 便¥SÖëçZá ॥¥îSìbëás Ub¥¥¥]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ QKdSáëÖîÉ doî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kc¥å .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs LNëäZ ßLáië ngëSá ê†îoN BIEIdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R ADAB/DHAC/IIèd¥¥¥üLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKd¥¥SáëÖîÉ @I btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás Kcå Ub¥] b¥¥¥ë .L˛SîâdOìdg 便di M륥äZ doî¸ì ꥥÄoäá ~륥{ éN àëcöáÖK dîw Å¥¥îÖ]SÖK .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs LNëäZ ngëSá ê†îoN BIE@dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AEII/B@II/BBèdüLo êìLá]ÖÖ èb¥¥]SáÖK Ü¥¥á©K èë bKd{ô båLi btN óÖs èòLmá LådKëâôë eKdoÖK êÖëçZá êìbëás Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ QKdSáëÖîÉ @I d¥oî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kcå .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs LNëäZ ngëSá ê†îoN BIEAdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AEII/DHI@/I@èd¥¥¥üLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô b¥¥åLi QKdSáëÖîÉ èbs btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás ÅîÖ]SÖK Kcå Ub¥]ë .L˛SîâdOìdg 便di MëäZ L¥¥¥çîÖs d¥¥oî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcö¥¥¥áÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK LNëäZ ngëSá ê†îoN BIEBdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AEIA/IDIA/IEèdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ E btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ - MëäZ doî¸ì êÄoäá ~ë¥{ 饥¥N àëcö¥¥áÖK dîw ÅîÖ]SÖK .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs ßLái ngëSá ê†îoN BIECdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AEIB/@BIB/@DèdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ @I btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ LçîÖs d¥¥oî¸ì ꥥ¥Äoäá ~륥¥{ éN àëcöáÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK ßLái /ngëSá u|Rdá ê†îoN BIEDdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AEIG/BIIG/B@àá êìbëás èdüLo èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi ~ë{ Å¥Ö]R d¥¥á]ô PîÖk LçîÖsë ÑìeLw eKd¥¥¥o éN àëcöáÖK dîw Å¥¥¥¥îÖ]SÖK Kcå Ub]ë .ëɲRdN .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs doî¸ì êÄoäá ~ë{ LNdw l|`äá ê†îoN ../.. 94-42151 S/1994/5/Add.77 Arabic Page 5 (uNLR) Ñë©K Å{dáÖK Ü¥¥¥¥dÖK ѸָáÖKaìdLSÖKêìKbOÖKêìLçäÖKQLq]®á ãLZRßK rL|RdßK êsd¸ÖK BIEEdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AEIG/CIIG/C@èdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi M1-17/HIP eKdo àá ~deôë lîNô àîâëÖN êìbëás Kc¥¥¥å Ub¥¥¥]ë .L˛Säìe òKëZô ï{ dîoRë uÖÄR doî¸R êÄoäá ~륥¥{ éN àëcöáÖK dîw Å¥¥¥îÖ]SÖK .ÇgdçÖKë êägëOÖK êáëÉ] LçîÖs Ldi l|`äá ê†îoN BIEFdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AEIH/BIIH/B@èdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi M1-17/HIP eKdo àá ~deôë lîNô àîâëÖN êìbëás nOçRë L˛Säìe ~륥¥{ ÅÖ]R dá]ô PîÖk LçîÖsë ~ë{ 饥N àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .Lçî{ .ÇgdçÖKë êägëOÖK êáëÉ] LçîÖs doî¸R êÄoäá LNdw l|`äá ê†îoN BIEGdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AE@E/BI@E/B@èd¥¥¥üLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi bëb¥¥¥]ÖK dOtR Lçâô ëbOì eKdoÖK êÖëçZá êVL|â AF <ï{ëâ ïɸâLgëN bäs êîägëOÖK/êîRKëdÉÖK Ub]ë .dëbîZìdN ïNdw ÑL¥¥ái Md¥¥w KdSáëÖîÉ doî¸ì êÄoäá ~ë¥{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kcå .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs - ÑL¥¥¥¥¥ái ïdi zëdtá dîw ê{ëdtá dîw BIEHdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AE@H/BB@H/BDèdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi btN óÖs láKë lîNô òëm QKc eKdoÖK êÖëçZá Kcå Ub¥]ë .Ç¥¥âdë{e ïNdw ÑLái KdSáëÖîÉ @@ d¥¥¥¥oî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs LNëäZ ngëSá êogëSá BIFIdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AEAI/DDAI/DEèdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ C btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá ꥥìbëás dîw ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg Md¥¥w êáëÉ] LçîÖs doî¸R ꥥÄoäá ~륥¥{ éN àëcöáÖK .ÇgdçÖKë êägëOÖK ßLái ngëSá ê†îoN BIF@ - BIFC dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFIA/IIIA/IAQKdüLo C êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ @I btN ó¥¥Ös eKdoÖK êÖëçZá êìbëás ÅîÖ]SÖK Kcå Ub¥¥¥]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ LçîÖs d¥oî¸ì ꥥÄoäá ~륥¥{ 饥N àëcöáÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK ßLái LNëäZë ngëSá ê†îoN BIFD - BIFH dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFIB/CIIC/@DQKdüLo D êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKd¥¥SáëÖîÉ @I btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás Å¥¥¥îÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ LçîÖs d¥oî¸ì ꥥ¥Äoäá ~륥{ éN àëcö¥¥áÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK ßLái ngëSá ê†îoN ../.. 94-42151 S/1994/5/Add.77 Arabic Page 6 (uNLR) Ñë©K Å{dáÖK Ü¥¥¥¥dÖK ѸָáÖKaìdLSÖKêìKbOÖKêìLçäÖKQLq]®á ãLZRßK rL|RdßK êsd¸ÖK BIGIdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AF@C/@I@D/@DóÖK ïÖLN àá báStá 便Oo ò®¥¥ZúÉ Å¥¥îÖ]SÖK ôbN bKdxÖN ï{ }Ö`R Lábäs LÉLçSâK ^Okô ÜV bKdxÖN ML]okLN éÖ àëcöáÖK dîw QLgKd]ÖK bKd{ô b]ô Üqâ bë .àîîOoÖK àîâëLtáÖK b]ô ÇÖcÉë lìdáÖK .éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kcå àëîägëOÖK MdkÖK ÑLái ïdi MëäZë ïNdw ngëSá ê†îoN BIG@dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AF@C/CD@C/CFèd¥¥üLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKd¥¥SáëÖîÉ @I btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá ÑÄâ ÅîÖ]SÖK Kcå Ub¥¥¥]ë .L˛SîâdOìdg ïNdw ÑLái LçîÖs doî¸ì ê¥Äoäá ~륥¥{ éN àëcö¥¥áÖK d¥¥îw .àëîägëOÖK MdkÖK ïNdw ÑLái ngëSá êogëSá BIGAdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AF@H/@F@H/@HèdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKd¥¥SáëÖîÉ G btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïdi MëäZ LçîÖs d¥¥¥oî¸ì ꥥ¥Äoäá ~ë{ éN àëcöáÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK ßLái l|`äá ê†îoN BIGBdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFA@/IIA@/IAèdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi ÑLái QKdSáëÖîÉ @I btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá dîw Å¥¥îÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïNdw Md¥¥¥kÖK LçîÖs doî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK .àëîägëOÖK LNdw ngëSá êogëSá BIGC - BIGE dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFA@/ADA@/AFQKdüLo B êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi KdSáëÖîÉ @A btN ó¥¥Ös eKd¥¥¥oÖK êÖëçZá êìbëás ÅîÖ]SÖK Kcå Ub¥¥¥]ë .L˛SîâdOìdg ïNdw ÑLái L¥¥¥¥çîÖs d¥¥¥oî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK Ldi ngëSá ê†îoN BIGF - BIGH dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFA@/B@A@/BBQKdüLo B êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ @I btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás dîw ÅîÖ]SÖK Kc¥¥¥å Ub¥¥]ë .L˛SîâdOìdg ÑLái Md¥¥kÖK L¥¥¥çîÖs doî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK .àëîägëOÖK Ldi ngëSá ê†îoN BIHIdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFA@/BDA@/BFèdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKd¥¥SáëÖîÉ G btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïdi ÑLái LçîÖs d¥¥oî¸ì ꥥÄoäá ~륥{ éN àëcöáÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK LNëäZ ßLáië ngëSá ê†îoN ../.. 94-42151 S/1994/5/Add.77 Arabic Page 7 (uNLR) Ñë©K Å{dáÖK Ü¥¥¥¥dÖK ѸָáÖKaìdLSÖKêìKbOÖKêìLçäÖKQLq]®á ãLZRßK rL|RdßK êsd¸ÖK BIH@dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFAA/AHAA/B@èdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ G btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás dîw ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg MëäZ MdkÖK LçîÖs doî¸ì êÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK .àëîägëOÖK ßLái ngëSá ê†îoN BIHAdNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFAA/BFAA/BHèdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi QKdSáëÖîÉ @I btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïNdw ÑLái LçîÖs d¥¥oî¸ì ꥥÄoäá ~륥{ éN àëcöáÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK ßLái l|`äá ê†îoN BIHB - BIHD dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFAB/IIAB/I@QKdüLo B êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi Kd¥¥¥SáëÖîÉ AI btN óÖs eKdoÖK êÖëçZá êìbëás ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg ïNdw ÑLái L¥¥¥çîÖs d¥¥oî¸ì ꥥÄoäá ~ë{ éN àëcöáÖK dîw .àëîägëOÖK MdkÖK - ÑL¥¥¥¥ái ïdi l|`äá ê†îoN BIHE BIHF ë dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R AFAB/@CAB/@EàîRdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi ïNdw KdSáëÖîÉ AI btN ó¥¥Ös eKd¥¥¥oÖK ïSÖëçZá éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .L˛SîâdOìdg .àëîägëOÖK MdkÖK LçîÖs doî¸ì êÄoäá ~ë{ Ldi l|`äá êogëSá ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ../.. 94-42151
لغة:العربية
نتيجة: 1065165.9 - https://daccess-ods.un.org/acc...open&DS=S/1994/5/ADD.77&Lang=A
مصدر البيانات: ods
NOTE VERBALE DATED 4 APRIL 1994 FROM THE SECRETARY-GENERAL ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL.
./.. 94-16567 S/1994/5/Add.21 Arabic Page 3 Ü¥¥¥¥dÖK ѸָáÖKaìdLSÖKêìKbOÖKêìLçäÖKQLq]®á ãLZRßKãLZRßK êsd¸ÖKêsd¸ÖK rL|RdßKrL|RdßK @DGBfdLá/dKc§ BI@I/AE@I/BEèdüLoÖ ídkOÖK bkdÖLN ï¸Öo©K ÑLái }Ö] êáqäá Q®RLÄá TáL <ïÖLN ïdi KdSáëÖîÉ AI btN óÖs MI-8 eKdo àá òLmîN dSNëÉîÖå MëäZÖK óÖõ LçåLZRK dSNëÉîÖçÖK èdüLoÖK TÖë]ë .ÑLá˛ÖK óÖõ êçZSá Kcå Ub]ë .ïÖLON êoî]áÖK êÄoäáÖK ï{ èdüLoÖK T|S`Kë ïd˛ÖK êägëOÖK êáëÉ] LçîÖs doî¸R êÄoäá ï{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK .ÇgdçÖKë MëäZÖK ÜV ßLái ïNdxÖK QKdSáëÖîÉ @@I Üb @I III @DGC @DGD @DGE fdLá/dKc§ B@H/BI@C/BELçîÖs Å{Këá ïOoÖK ò®Z¨Ö Q®]d Lç|këN êìëZÖK Q®]dÖK ãcå QôbN àîÖìcÖK Üd) òLde nëo`N MI-8 eKdo àá òLmîN dSNëÉîÖå ïRdüLoÖ T]Okôë .Lçäá èbëtÖKë ÇLîÖî¸îÉ óÖõ ïîgëgëN àá <(ADA ë A@A dq] êÄoäá dSNëÉîÖçÖK LRdüLo TÖ`b Lábäs àîÉLçSâK à®É˛R àLSÖ]dÖK èbëtÖK bäsë .êÄ{Këá àëbN ïîgëgëN ï{ LSoOåë TîÖOg àá ÅîÖ]SÖK }tm àá dWÉô Ñá]R A@A Üd dSNëÉîÖçÖK èdüLoÖK TâLÉ <ÇLîÖ¸îÉ àá LáLáR êî{LÉ èdS|Ö ïîgëgëN ï{ ToOåë éîÖs Å{KëáÖK ómdáÖK bbs A@A Üd dSNëÉîÖçÖK èdüLoÖK QbLsë .TîÖOg óÖõ ãLZRßK ÑO Lç˛îS|SÖ Üd) ñd`ô dSNëÉîÖå èdüLo êÄ{dN ïîgëgëN óÖõ Å]ß Të ï{ .LçSâLîk ldxN TîÖOg ï{ ADA Üd dSNëÉîÖçÖK èdüLoÖK TîÄNë =(ADB LçîÖs doî¸ì êÄoäá ï{ LáçN àëcöáÖK dîw àLÄîÖ]SÖK àKcå Ub]ë .àëîägëOÖK QKëdÉÖK ê|ÖS`á QLåLZRK ê{ëdtá dîw zëdtá dîw @DGFfdLá/dKc§ B@IH/DDIH/DEMI-8 eKdo àá dSNëÉîÖå èdüLo êìLá]ÖÖ èb]SáÖK Üá©K èë bKd{ô båLi óÖõ êçZSá eîSî{ ïdi MëäZ QKdSáëÖîÉ D btN óÖs ÅÖ]R ïåë LçîÖs doî¸R êÄoäá ï{ éN àëcöáÖK dîw ÅîÖ]SÖK Kcå Ub]ë .
لغة:العربية
نتيجة: 1027485 - https://daccess-ods.un.org/acc...open&DS=S/1994/5/ADD.21&Lang=A
مصدر البيانات: ods
CONCLUSIONS AND PROPOSALS OF THE WORKSHOP ON DEVELOPING INDIGENOUS EARTH OBSERVATION INDUSTRIAL CAPABILITIES IN DEVELOPING COUNTRIES : TECHNICAL FORUM
.: Limited 27 July 1999 Arabic Original: English T^LZK ’LgvK tLc~PaLN …nƒK QLRK Š\WPƒK ‚ƒ¢K ^ƒP—ƒ (QLRK ‘ŽNaŽ…ŒŽK) ‹ŽƒaK fK^q¢K u ‰ƒK\ZPaKŒ L…ŽŽu @HHH ‰ŽŒŽ/_ŒƒP BI - @H ”‰LW…K ŠZ……K ÄLƒm¢K Č\T „ƒ @@ \…NK ”sL‡SZ§K‘ “bLkS§K bŸK‘|…K •ŠÄS…K —ÄS…‡…K •{ ld'K bkd… ”…]‡…K ”sLŠk…K QKdbąK ”‡ŠR ˆšþN „‡t…K Ä…] QL]KdSK‘ QLZLSŠSgK ”‡LŠ…K ˆKb…O…K - @^Ž^zP lŒ^cƒ LˆŒL…P PK ‹ƒLnK ‹aLŽaLN ‹eK OK]Œ ‹Ž…zPK ęLaƒLN ‹cyL…ƒK OŽ…$m fK^›q¢K u ‰ƒK\ZPaKŒ T^LZK ’L›gvK tLc~PaLN …nƒK QLRK Š\›WPƒK ‚›ƒ¢K ^›ƒP—ƒ CF Œ CE Œ CC Œ BG-BE Œ B@-AH OK^›zvK Corr.2 Œ Corr.1 Œ A/CONF.184/3) ‹›ŽƒaK ACB- ABD Œ @CA Œ @BE Œ @B@-@AH Œ @@H Œ @@F-@IA Œ HE-H@ Œ GB Œ GA Œ AGI-AFE Œ AFC Œ AFI Œ AE@ Œ AEI Œ ADG Œ ADC-ADA Œ ACH-ACD Œ lŒ^cƒN Š^cLNƒ ‹e OK] ‹cyL…ƒK O…L} ] ‘m ŠŒ¡mŒ .
لغة:العربية
نتيجة: 953729.9 - daccess-ods.un.org/acce...n&DS=A/CONF.184/C.2/L.9&Lang=A
مصدر البيانات: ods
LETTER DATED 26 MAY 1997 FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF IRAQ TO THE UNITED NATIONS ADDRESSED TO THE SECRETARY-GENERAL.
S/1997/402 Arabic Page 2 Å{dá ÜLtÖK àîá©K óÖK êçZëá @HHF ëìLá/dLìô AD ê`dùá êÖLgd ~KdtÖK êîZdL` dìeë àá ADA) êîOoÖK bëÄtÖK ÅîÖtSN EE@ êäZÖ ï{ êîÉìdá©K èb]SáÖK QLìßëÖK ÑWáá ÜL ãcå àõ .
لغة:العربية
نتيجة: 945308.2 - https://daccess-ods.un.org/acc.../get?open&DS=S/1997/402&Lang=A
مصدر البيانات: ods
CONTROL OF PRECURSOR CHEMICALS :DRAFT RESOLUTION / COLOMBIA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THAILAND, TURKEY AND UNITED STATES OF AMERICA
.: Limited 3 March 2000 ARABIC Original: English QKdb`áÖK êäZÖ ÑånN^¢Kå ãRÅLRÅK ä^å\ÅK AIII `^LÉ/^K]ù @D-E ADA O\e^ èPÅK <"ÄN^éN ãéÅÉm" UôLPÖN dåeZÅK âTå ëÅm \écPå <ÄÉnÅK ãiZ ]évÖP èu ÑÉ ãÖWc AF hNg åì wyå ëÅK Oguìå <@HHH Äé^Nì/ÑLaéÖ @ èu LàPéK\N ]ÖÉ ÇåéaLPåNÅK OLÖrÖÉ^N =ãmå^cÉ ^éq ä^åeN OK^\ZÉÅK oÖe OKåÖy ëÅK M^aPÅÅ ãg^må ãáåNcÉ Lá^LNPmLN
لغة:العربية
نتيجة: 937034 - https://daccess-ods.un.org/acc...open&DS=E/CN.7/2000/L.7&Lang=A
مصدر البيانات: ods
RESOLUTIONS AND DECISIONS ADOPTED BY THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL AT ITS SUBSTANTIVE SESSION OF 1995, GENEVA, 26 JUNE-28 JULY 1995.
(b) D@HHD éîÖëì/eëáR ADA@I AEG/@HHDàKbîá ï{ ßLáîRKëw 便{ èbsL¸áÖK ÜìbÄR (2 ë Corr.1 ë E/1995/23)àL¸â´K ~ëÄ]. (...) (b) D@HHD éîÖëì/eëáR ADA@A AFA/@HHDàKbîá ï{ ÑLáëkÖK óÖõ èbsL¸áÖK ÜìbÄR (2 ë Corr.1 ë E/1995/23)àL¸â´K ~ëÄ]. (...) (b) D@HHD éîÖëì/eëáR ADA@B AFG/@HHDàLäOÖ MëäZ ï{ àL¥¥¥¸â´K ~륥¥Ä] ꥥÖL] (2 ë Corr.1 ë E/1995/23)ïNdxÖK rLÄOÖKë(b) D@HHD éîÖëì/eëáR ADA@C AFH/@HHDàKdìõ êìdëçáZ ï{ àL¸â´K ~륥Ä] ꥥÖL] (2 ë Corr.1 ë E/1995/23)êîá®g´K. . . .
لغة:العربية
نتيجة: 923781.25 - https://daccess-ods.un.org/acc...n&DS=E/1995/INF/4/ADD.2&Lang=A
مصدر البيانات: ods
DRAFT RESOLUTION /SUBMITTED BY THE VICE-CHAIRMAN FOLLOWING INFORMAL CONSULTATIONS
LIMITED A/C.5/53/L.45 29 March 1999 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH êáLtÖK êîtáZÖK àë¸á`ÖKë êWÖLWÖK èdëbÖK ê¸áL`ÖK êäZÖÖK ÑLás©K ÑëbZ àá @@H bäOÖK êìd˛OÖK bdKëáÖK èdKbõ êîágd dîw QKdëL˛á PÄs ˝îüdÖK PüLâ àá ÜbÄá dKd rëd˛á êìd˛OÖK bdKëáÖK èdKbõ <êáLtÖK êîtáZÖK àõ <èb]SáÖK Üá©K ~LWîá àá @I@ ë @II ë HF ë G bKëáÖK óÖõ dî˛R cõ G _dùáÖK ADA/DA ë <@HHF dOá¸ìb /Ñë©K àëâLÉ AA _dùáÖK A@C/DA QKdKdÄÖK óÖõ Lmìô dî˛R cõë <@HHG dOá¸ìb /Ñë©K àëâLÉ @G _dùáÖK AIG/DB ë @HHG dOáSOg/ÑëÖìô /eëáR AI ë @HHC dOá¸ìb /Ñë©K àëâLÉ AB _dùáÖK òL¥¥Në }Öô AAA/CH LçRKdKd bìbZ àá bÉùR cõë ®m{ @HHF dOá¸ìb /Ñë©K àëâLÉ AA _dùáÖK A@H/DA ë @HHF ÑìdNô/àL¸îâ B _dùáÖK AAE/D@ ë <@HHD éîÖëì ADA/DA LådKdÄN d4ÉcR cõ - @=ADA/DA dKdÄÖK àá @I èdÄ|ÖK ï{ MëÖoáÖK dìdÄSÖK dKbkúN rd¸ì àô ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoR - A:ïÖì LáÉ ídKb´K ÜLqäÖK àá (Y) B-@I@ èbsLÄÖK jâ àëÉì àô ddÄR êORd àá àî|qëáÖK Üçî{ àáN <àî|qëáÖK uîáZÖ êáqSäá èdëkN òKb©K dìdLÄR btR àô ïxOäì" ="ÜLtÖK àîá©K Lçtmë ïSÖK QKòKdZ¨Ö LÄ{ë
لغة:العربية
نتيجة: 918881.4 - https://daccess-ods.un.org/acc...t?open&DS=A/C.5/53/L.45&Lang=A
مصدر البيانات: ods