Home

Results 1 - 10 of 35 for lamun karcis. Search took 0.91 seconds.  
Sort by date / Sort by relevance
Muslimani, mu{karci i `ene, pohvatani su u selima u okolini Fo~e, pa ~ak i u selima u susjednim op{tinama (...) Kalinovik i Gacko. Mu{karci su razdvojeni od `ena i djece. Mu{karci su ~esto morali trpjeti duga razdoblja (...) zato~eni{tva u zatvoru KP Dom u Fo~i. Bilo je to zato~eni{tvo bez ikakvog opravdanja. Neki su mu{karci
Language: English
Score: 11.33 - www.icty.org/x/cases/ku...tjug/bcs/010222bcs_summary.pdf
Data Source: un
{karci ispijenih tijela, izobli~enih lica, ~esto rezignirani, ako ne i potpuno utu~eni. To su slike koje (...) ~enici jedva da dobivaju ikakvu njegu ili je uop{te ne dobivaju. Op}enito govore}i, svi ti mu{karci su mr (...) se me|usobno tuku, jednog oca na smrt prebijaju pred o~ima njegovog sina. Mu{karci urlaju od bola
Language: English
Score: 7.93 - www.icty.org/x/cases/kv...tjug/bcs/011102bcs_summary.pdf
Data Source: un
mu{karci na broju. Nakon toga su svi mu{karci osim tri starija mu{karca odvedeni u smjeru Kozarca i (...) ~etiri le{a ustrijeljena u glavu. Ona je ~ula pucnjavu nakon {to su iz njene ku}e odvedeni mu{karci. Sena (...) mu{karci odvo|eni iz sela. Osim toga, daljnji dokaz njihovog nasilni~kog pona{anja je i to {to su
Language: English
Score: 7.93 - http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/bcs/991111.pdf
Data Source: un
PERSONNEL QUESTIONS : RESPECT FOR THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF OFFICIALS OF THE UNITED NATIONS AND THE SPECIALIZED AGENCIES AND RELATED ORGANIZATIONS : REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL
all cases involving breaches of r-epect for the privileges and lamunities af officials, with
Language: English
Score: 7.62 - daccess-ods.un.org/acce...get?open&DS=A/C.5/41/12&Lang=E
Data Source: ods
, Międzynarodowej Karcie Etyki Dostawców Auchan jak również w komunikacji najwyższych władz firmy do ekipy Auchan. W (...) , wymagania w stosunku do partnerów firmy zawarte są w Międzynarodowej Karcie Etyki dostawców Auchan oraz w (...) Karcie Etyki Zakupów Auchan Polska, podpisywanej przez każdego dostawcę wraz z kontraktem handlowym. W
Language: English
Score: 6.87 - https://www.unglobalcompact.or...Polska_2013.def.pdf?1396530699
Data Source: un
, zmniejszając tym samym emisję CO2. W Karcie Etyki dostawców Auchan, podpisywanej przez każdego z dostawców i (...) funkcjonowanie firmy, oraz jej współpracę z podmiotami trzecimi: • Karcie Etycznych Zakupów Auchan Polska (...) • Kodeksie Etycznym Współpracowników Auchan Polska • Międzynarodowej karcie etyki dostawców Auchan Karta
Language: English
Score: 6.87 - https://www.unglobalcompact.or...create-and-submit/active/15711
Data Source: un
SUMMARY RECORD OF THE 24TH MEETING : 6TH COMMITTEE, HELD ON TUESDAY, 30 OCTOBER 1990, NEW YORK, GENERAL ASSEMBLY, 45TH SESSION
, aspaoially by thosa Statas in whoaa aourts issuas of lamunity most of ten arose l 50' The first issue was
Language: English
Score: 5.72 - daccess-ods.un.org/acce...?open&DS=A/C.6/45/SR.24&Lang=E
Data Source: ods
{karci Adnan Mesihovi}, 34 godine, u Ulici Hasana Brki}a, 3. septembra 1993. Junuz ^ampara, 59 godina, u (...) Bosne i Muzejske, 18. decembra 1994. Mu{karci Mu{ka osoba, 36 godina, Trg ZAVNOBIH-a, 1. februara 1993
Language: English
Score: 5.61 - http://www.icty.org/x/cases/karadzic/ind/bcs/950724.pdf
Data Source: un
{karci Adnan Mesihovi}, 34 godine, u Ulici Hasana Brki}a, 3. septembra 1993. Junuz ^ampara, 59 godina, u (...) Bosne i Muzejske, 18. decembra 1994. Mu{karci Mu{ka osoba, 36 godina, Trg ZAVNOBIH-a, 1. februara 1993
Language: English
Score: 5.61 - http://www.icty.org/x/cases/mladic/ind/bcs/950724.pdf
Data Source: un