Home

Results 1 - 10 of 38,421 for ng hạn. Search took 0.37 seconds.  
Sort by date / Sort by relevance
Classification by Lengths M&M by Region B¶o Léc§ång Xoµi Sãc Tr¨ng Hßn R¸i 0 100 Kilometers 200 RRMU.2 RRMU.4 (...) budget to PDOTs doing M&M National Road B¶o Léc§ång Xoµi Sãc Tr¨ng Hßn R¸i 0 100 Kilometers 200 M&M by (...) Provicial Depaerment of Transport (PDOTs) B¶o Léc§ång Xoµi Sãc Tr¨ng Hßn R¸i Ma Cao Qu¶ng Ch©u Ng« Ch©u Nam
Language: English
Score: 33.82 - www.unescap.org/sites/d...iles/5-b2.Vietnam-overview.pdf
Data Source: un
của cộng đồng. • Đây là phương pháp ít xâm lấn hơn là những phương pháp điều trị khác (chẳng hạn như (...) lâu dài vì việc điều trị khỏi lệ thuộc vào ma túy có thể là quá trình dài hạn và cũng giống việc điều (...) can thiệp, đây là giải pháp đối với vấn đề về nguồn lực hạn chế. Khi cộng đồng không có đủ nguồn lực
Language: English
Score: 33.66 - www.unodc.org/documents...pacific/cbtx/cbtx_brief_VN.pdf
Data Source: un
¬ thÓ con ng-êi sÏ lµm thay ®æi tr¹ng th¸i ý thøc, sinh lý cña ng-êi ®ã vµ dÔ bÞ nghiÖn nÕu sö dông nã (...) liªn tôc trong mét thêi gian . Nãi c¸ch kh¸c ma tuý lµ nh÷ng chÊt ®éc, nguy hiÓm, nÕu l¹m dông sÏ bÞ (...) nghiÖn, lÖ thuéc vµo nã, dïng l©u dµi sÏ g©y ra nh÷ng tæn th-¬ng vÒ thÇn kinh, c¬ thÓ. Theo ®iÒu 2 cña
Language: English
Score: 33.52 - www.unodc.org/documents...cations/vietnam/sotaymatuy.pdf
Data Source: un
phân bổ nguồn lực tài chính • Hạn chế trong quá trình lập kế hoạch và phân bổ ngân sách • ADB(*) cho (...) phát triển • Năng lực hạn chế của các ngân hàng trong nước trong việc cung cấp tín dụng dài hạn bằng (...) đồng nội tệ • Thị trường trái phiếu quy mô nhỏ chủ yếu tập trung kỳ hạn ngắn • Các nhà đầu tư tổ chức
Language: English
Score: 33.16 - www.unescap.org/sites/d...ation1-Challenges-VN-28.09.pdf
Data Source: un
InternationalInternational ProjectProject Http://www.vernadsky.ru/ng/Http://www.vernadsky.ru/ng/ Vernadsky (...) ://www.vernadsky.ru/ng/Http://www.vernadsky.ru/ng/ Vernadsky FoundationVernadsky Foundation Project initiated by: Non (...) -- EEnergynergy -- E E - Economy-- EEconomyconomy Http://www.vernadsky.ru/ng/Http://www.vernadsky.ru/ng/ Natural
Language: English
Score: 31.86 - www.unece.org/fileadmin...y/se/pdfs/WPGas_Andreevsky.pdf
Data Source: un
InternationalInternational ProjectProject Http://www.vernadsky.ru/ng/Http://www.vernadsky.ru/ng/ Vernadsky (...) ://www.vernadsky.ru/ng/Http://www.vernadsky.ru/ng/ Vernadsky FoundationVernadsky Foundation Project initiated by: Non (...) -- EEnergynergy -- E E - Economy-- EEconomyconomy Http://www.vernadsky.ru/ng/Http://www.vernadsky.ru/ng/ Natural
Language: English
Score: 31.86 - www.unece.org/fileadmin...e/se/pdfs/WPGas_Andreevsky.pdf
Data Source: un
hạn chế về các nguồn quỹ để tài trợ cho các dự án và các sáng kiến “biến rác thành tài nguyên” ở cấp (...) ”. Các ưu đãi sẽ gồm có, nhưng không giới hạn, khả năng thanh toán các khoản phí tới hạn cho những người (...) với các nguyên tắc 3R, bao gồm các “thực tiễn điển hình” đã được xác định ở Việt Nam chẳng hạn như mô
Language: English
Score: 21.54 - www.unescap.org/sites/d...A%20Brief%20-%20Vietnamese.pdf
Data Source: un
hạn chế về các nguồn quỹ để tài trợ cho các dự án và các sáng kiến “biến rác thành tài nguyên” ở cấp (...) ”. Các ưu đãi sẽ gồm có, nhưng không giới hạn, khả năng thanh toán các khoản phí tới hạn cho những người (...) với các nguyên tắc 3R, bao gồm các “thực tiễn điển hình” đã được xác định ở Việt Nam chẳng hạn như mô
Language: English
Score: 21.54 - www.unescap.org/sites/d...p%20Brief%20-%20Vietnamese.pdf
Data Source: un
Convention -European Commission -Black Sea Commission HMG CMG NGMOL on HM with industry NG UKR on HM with (...) industry Int. legal group for agreements Int. group for safety guidelines NGMOL on CM with industry NG UKR (...) on CM with industry Int. group for drills Consultants NG ROM on HM with industry NG ROM on CM with
Language: English
Score: 20.78 - www.unece.org/fileadmin...onal_structure_secretariat.pdf
Data Source: un
Ng (MY) rich 600 338
ng-my/">TH Ng (MY)