Home

Results 41 - 50 of 457,911 for pet's wellness. Search took 5.474 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
UNICEF Crna Gora UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2015 Članak EPIDEMIJA NOVOG KORONAVIRUSA PITANJA I ODGOVORI UNICEF-a Pročitaj cijelu priču Strana Roditeljstvo u doba Covid-a-19 Što roditelji treba da znaju? Posjeti stranu Članak Pet kreativnih načina za učenje tokom obroka Jedi, igraj se, voli: kako da podstaknete razvoj mozga vašeg djeteta? Pročitaj cijelu priču Članak Pet aktivnosti za razvijanje odnosa s vašim djetetom Jedi, igraj se, voli: kako da podstaknete razvoj mozga vašeg djeteta? Pročitaj cijelu priču Članak Pet zabavnih ideja za učenje kroz igru Jedi, igraj se, voli: kako da podstaknete razvoj mozga vašeg djeteta?
Language:English
Score: 984979.6 - https://www.unicef.org/montene...-u-doba-pandemije-koronavirusa
Data Source: un
(dalje u tekstu: Zahtjev) u kom tužilaštvo traži od Pretresnog vijeća da mu odobri da na svoj spisak dokaznih predmeta doda pet dokumenata koji su ranije bili predmet jednog Obavještenja tužilaštva, podnesenog 8. oktobra 2009., u kom je tužilaštvo zatražilo od Pretresnog vijeća da "primi na znanje dodavanje" sedam dokumenata na spisak dokaznih predmeta vezanih za vještaka Dorotheu Hanson; 1 IMAJUĆI U VIDU da su odbrana Miće Stanišića i odbrana Stojana Župljanina (dalje u tekstu, zajedno: odbrana) odgovorili usmeno na Zahtjev 4. decembra 2009., poslije isteka roka propisanog pravilom 126bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), ali da su izjavile da nemaju prigovora na dodavanje dokumenata;2 PODSJEĆAJUĆI na proceduralnu smjernicu Pretresnog vijeća koja predviđa da "[u] slučaju da strana traži da se u spis uvrsti materijal koji se ne nalazi na spisku dokaznih predmeta, strana u postupku [ ... ] mora zatražiti dozvolu Pretresnog vijeća putem pismenog zahtjeva da se dotični materijal doda na spisak dokaznog materijala,,;3 PODSJEĆAJUĆI da Pretresno vijeće ima inherentno dislaeciono ovlaštenje da odobri strani u postupku da izmijeni svoj spisak dokaznih predmeta na osnovu pravila 65ter pod uslovom daje u interesu pravde da to učini;4 PODSJEĆAJUĆI da strana u postupku mora iznijeti valjane razloge za svoj zahtjev i pokazati da su predloženi dokumenti prima jacie relevantni i u dovoljnoj mjeri značajni da opravdavaju njihovo uvrštavanje na spisak dokaznih predmeta;5 I Zahtjev, par. 15; Obavještenje u vezi s brojevima dodatnih dokumenata na osnovu pravila 651er, podneseno 8. oktobra 2009. (...) PODSJEĆAJUĆI da Pretresno vijeće, prilikom rješavanja po zahtjevima za izmjenu spiska dokaznih predmeta neke strane u postupku može uzeti u obzir složenost predmeta, istrage koje su još u toku i pitanja vezana za prijevod dokumenata i drugih materijala;6 PODSJEĆAJUĆI da je Pretresno vijeće 28. oktobra 2008. usmeno odbilo Obavještenje, za koje je odlučilo da će ga u interesu ekonomičnosti sudskog postupka tretirati kao zahtjev, konstatujući da tužilaštvo nije iznijelo nikakav argument kojim bi pokazalo valjan razlog za dodavanje sedam dokumenata na svoj spisak dokaznih predmeta niti je pokazalo relevantnost i značaj tih dokumenata; 7 PODSJEĆAJUĆI da je Pretresno vijeće istog dana izjavilo da će ponovo razmotriti svoju usmenu odluku nakon što mu se podnese valjano obrazložen zahtjev;8 IMAJUĆI U VIDU da tužilaštvo potvrđuje da Obavještenje sadrži nedovoljno informacija na osnovu kojih bi Pretresno vijeće moglo utvrditi relevantnost i značaj sedam dokumenata i da svoj Zahtjev podnosi sa namjerom da od Pretresnog vijeća zatraži ponovno razmatranje odluke u vezi sa pet navedenih dokumenata;9 IMAJUĆI U VIDU tvrdnju tužilaštva da je u interesu pravde da mu se odobri da doda pet dokumenata na svoj spisak dokaznih predmeta za svjedočenje Dorothee Hanson; 10 IMAJUĆI U VIDU tvrdnju tužilaštva da je navedenih pet dokumenata predstavljalo dio izvještaja vještaka Dorothee Hanson podnesenog u paketu na osnovu pravila 92bis 17. avgusta 2009. i da su oni takođe objelodanjeni odbrani prije tog datuma;l1 IMAJUĆI U VIDU tvrdnju tužilaštva da, u skladu s odlukom Pretresnog vijeća da dokazi vještaka ne budu predočeni na osnovu pravila 92bis ili 92ter, nego na osnovu pravila 94bis, 5 Prva odluka u predmetu Popović, par. 37; Tužilac protiv Lukića i Lukića, predmet br. (...) IT-08-91-T 3 4. decembar 2009. ono sada želi predočiti više dokumenata posredstvom te svjedokinje tokom njenog glavnog • .. . 12 IspItIvanJa; IMAJUĆI U VIDU tvrdnju tužilaštva da svi dokumenti koji će biti predočeni na taj način razjašnjavaju i obrazlažu izvještaj Dorothee Hanson i imaju veliku dokaznu vrijednost za pitanja u ovom predmetu, kao i da uključuju pet dokumenata koji su predmet Zahtjeva; 13 UZIMAJUĆI U OBZIR da je navedenih pet dokumenata relevantno i ima dokaznu vrijednost, kao i da su od dovoljnog značaja za tezu tužilaštva zbog čega je njihovo naknadno dodavanje na spisak dokaznih predmeta tužilaštva opravdano; UZIMAJUĆI U OBZIR da se odbrana ne protivi uvrštavanju navedenih dokumenata na spisak dokaznih predmeta i da je u dovoljnoj mjeri obaviještena imajući u vidu činjenicu da je objelodanjivanje tih dokumenata obavljeno najkasnije u februaru 2008:,14 UZIMAJUĆI U OBZIR da je spisak dokaznih predmeta tužilaštva na osnovu pravila 65ter morao biti podnesen do 8. juna 2009., prije odluke Pretresnog vijeća da će svi vještaci biti pozvani na osnovu pravila 94bis i prije izdavanja proceduralnih smjernica; UZIMAJUĆI U OBZIR da je tužilaštvo iznijelo valjan razlog za svoj za1Jtjev i da je u interesu pravde da se odobri naknadno uvrštavanje pet dokumenata na spisak dokaznih predmeta tužilaštva; NA OSNOVU člana 20(1) i člana 21(4)(b) Statuta i pravila 65ter Pravilnika; ODOBRAVA Za1Jtjev.
Language:English
Score: 981963 - https://www.icty.org/x/cases/z...tanisicm/tdec/bcs/091204_1.pdf
Data Source: un
The kits included rice, beans, flour, two oils, and salt, as well as soap, paper, and bleach," Yoli says excitedly. (...) "I want my children to be well-educated. I want them to have a nice career." (...) He is cheerful and playful and spoils his pet, a small white rabbit named Princesa. "I used to play with playdough at school [...] when I was younger.
Language:English
Score: 980980.5 - https://www.unicef.org/venezue...out-what-give-our-children-eat
Data Source: un
Odluka po Bearinom zahtjevu i obavještenju o podnošenju tri izjave svjedoka na osnovu pravila 92bis i povlačenju pet izjava svjedoka na osnovu pravila 92bis UJEDINJENE NACIJE IT-05-88-T 3/32885 TER D 3 - 1 / 32885 TER 18 February 2010 U sastavu: Međunarodni sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine Predmet br. (...) TUŽILAC protiv VUJADINA POPOVIĆA LJUBIŠE BEARE DRAGE NIKOLIĆA LJUBOMIRA BOROVČANINA RADIVOJA MILETIĆA MILANA GVERE VINKA PANDUREVIĆA JAVNO IT-05-88-T 31. juli 2009. engleski ODLUKA PO BEARINOM ZAHTJEVU I OBAVJEŠTENJU O PODNOŠENJU TRI IZJAVE SVJEDOKA NA OSNOVU PRAVILA 92bis I POVLAČENJU PET IZJAVA SVJEDOKA NA OSNOVU PRAVILA 92bis Tužilaštvo: g. (...) PvK OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud); RJEŠAVAJUĆI PO "Drugom revidiranom zahtjevu Ljubiše Beare i Obavještenju o podnošenju tri (3) izjave svjedoka na osnovu pravila 92bis i povlačenju pet (5) izjava svjedoka koje su ranije podnesene na osnovu pravila 92bis", podnesenom na povjerljivoj osnovi 12. juna 2009.
Language:English
Score: 968238.4 - https://www.icty.org/x/cases/popovic/tdec/bcs/090731.pdf
Data Source: un
Koronavirus umire za pet minuta na temperaturi od 70°C? | UNICEF Crna Gora Vrati se na glavni sadržaj Crna Gora Prebaci navigaciju Crnogorski English Shqip Global Links UNICEF (globalni) Visoki kontrast Crna Gora O NAMA UNICEF u CG Šef predstavništva UNICEF-a Ambasador dobre volje Tenderi Oglasi UN Partner portal The EU and UNICEF partnership Mladi reporteri Doniraj Main navigation Šta radimo Publikacije i istraživanja Vijesti i priče Kampanje Search area has closed. (...) PRETRAGA ZATVORI Pretraži UNICEF Fulltext search Max Blog Koronavirus umire za pet minuta na temperaturi od 70°C? Provjeravanje činjenica Emir Drešević UNICEF Crna Gora Dostupno na: Crnogorski English Shqip 20 April 2020 Onlajn portali su krajem marta pisali o uticaju visokih temperatura na koronavirus i kako bi nadolazeće ljeto moglo ublažiti njegov uticaj i širenje. Kodex.me piše da na 4°C virus može da živi skoro dvije nedjelje, dok na temperaturi od 70°C umire za pet minuta. Tu informaciju objavili su i portal Alo.rs , Nova.rs , Vesti.rs ., Kurir.rs , Danas.rs , Informer ,   Glossy.espresso.rs , BN TV , Vidiportal.ba i mnogi drugi.
Language:English
Score: 965783 - https://www.unicef.org/montene...t-minuta-na-temperaturi-od-70c
Data Source: un
Hayleys, the largest fabric manufacturer in Sri Lanka, has invested in solar energy panels for all of its factory rooftops, and Vaas initiated the company’s set of polyethylene terephthalate (PET) bottle collections points so the containers can be recycled to produce polyester yarns. “Our ultimate target of PET bottle recycled polyester fabrics is to protect the life below water while supporting our customers to be more responsible by wearing recycled polyester garments,” he says.  (...) It uses its work to help spread the message as well, he said. “My company being one of the leading innovative fabric suppliers in the global market allows us to approach prominent clothing brands who are very keen on sustainability,” he says.
Language:English
Score: 965463.7 - https://www.unglobalcompact.org/sdgs/sdgpioneers/2021/vaas
Data Source: un
UNICEF Crna Gora UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018 Članak Vakcina protiv COVID-a-19 i dojenje Često postavljana pitanja Pročitaj cijelu priču Članak Pet kreativnih načina za učenje tokom obroka Jedi, igraj se, voli: kako da podstaknete razvoj mozga vašeg djeteta? Pročitaj cijelu priču Članak Pet zabavnih ideja za učenje kroz igru Jedi, igraj se, voli: kako da podstaknete razvoj mozga vašeg djeteta? Pročitaj cijelu priču Članak Pet aktivnosti za razvijanje odnosa s vašim djetetom Jedi, igraj se, voli: kako da podstaknete razvoj mozga vašeg djeteta?
Language:English
Score: 965037.6 - https://www.unicef.org/montene...periodu-pandemije-koronavirusa
Data Source: un
Dusanka Andjelković, Mile Ivanković i Goran Laic (dalje u tekstu: pet svjedoka) budu saslušani, u odbranu optuženog Žigića, putem video-konferencije iz Banje Luke, u srijedu 18. i četvrtak 19. aprila 2001.; IMAJUĆI U VIDU da je predviđeno da se svjedoci u odbranu optuženog Žigića saslušaju viva voce u Hagu, u utorak, 17. aprila 2001.; IMAJUĆI U VIDU da, prema informacijama primljenim od Sekretarijata, saslušanje svjedoka viva voce 17. aprila 2001. predstavlja problem za te svjedoke, jer će morati putovati u četvrtak 12. aprila i čekati u Hagu pet dana, što ne bi bio slučaj kada bi bili saslušani u četvrtak 19. aprila 2001.; UZEVŠI U OBZIR da se taj problem može izbjeći bez gubitka vremena za Sud, ukoliko se datum video-konferencije iz Banje Luke premjesti na 17. i 18. april 2001., te se svjedoci viva vocesa slušaju 19. aprila 2001.; IMAJUĆI U VIDU usmeni dogovor između strana u pogledu ovog novog rasporeda koji je utvrđen na raspravi 30. marta 2001.; U SKLADU S pravilom 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda; OVIME MIJENJA odluku i nalaže da pet svjedoka bude saslušano putem video-konferencije iz Banje Luke 17. i 18. aprila 2001.
Language:English
Score: 957826.1 - https://www.icty.org/x/cases/k...ka/tord/bcs/kvo-ord010403b.htm
Data Source: un
Informacije o optužnici i optuženom Optužnica Optužnica protiv Stevana Todorovića, i još pet drugih lica, podignuta je 21. jula 1995. godine na osnovu navoda o njihovom učešću u "kampanji terora" koju su u aprilu 1992. godine protiv stanovništva bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana u opštini Bosanski Šamac provodili vojna i politička vlast Srba u Bosni i Hercegovini i sa drugih područja u bivšoj Jugoslaviji. (...) Stevan Todorović je optužen u 15 tačaka: pet tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (hotimično lišavanje života, hotimično nanošenje velike patnje, nečovječno postupanje, mučenje); pet tačaka za kršenje zakona i običaja ratovanja (ubistvo, okrutno postupanje, ponižavajuće i degradirajuće postupanje, mučenje) i pet tačaka za zločine protiv čovječnosti (ubistvo, nečovječna djela, silovanje, uključujući druge oblike seksualnog zlostavljanja, mučenje).   ***** Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu Arhiva saopštenja za javnost Arhiva konferencija za štampu Sedmični pregled aktivnosti na MKSJ-u MKSJ ukratko Publikacije Kontakti   |   Uslovi korištenja   |   Napomena o zaštiti privatnosti
Language:English
Score: 957390.1 - https://www.icty.org/bcs/node/1935
Data Source: un
Informacije o optužnici i optuženom Optužnica Optužnica protiv Stevana Todorovića, i još pet drugih lica, podignuta je 21. jula 1995. godine na osnovu navoda o njihovom učešću u "kampanji terora" koju su u aprilu 1992. godine protiv stanovništva bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana u opštini Bosanski Šamac provodili vojna i politička vlast Srba u Bosni i Hercegovini i sa drugih područja u bivšoj Jugoslaviji. (...) Stevan Todorović je optužen u 15 tačaka: pet tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (hotimično lišavanje života, hotimično nanošenje velike patnje, nečovječno postupanje, mučenje); pet tačaka za kršenje zakona i običaja ratovanja (ubistvo, okrutno postupanje, ponižavajuće i degradirajuće postupanje, mučenje) i pet tačaka za zločine protiv čovječnosti (ubistvo, nečovječna djela, silovanje, uključujući druge oblike seksualnog zlostavljanja, mučenje).   ***** Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu Arhiva saopštenja za javnost Arhiva konferencija za štampu Sedmični pregled aktivnosti na MKSJ-u MKSJ ukratko Publikacije Kontakti   |   Uslovi korištenja   |   Napomena o zaštiti privatnosti
Language:English
Score: 957390.1 - https://www.icty.org/bcs/press...7a-u-srijedu-30-septembra-1998
Data Source: un