Home

Results 71 - 80 of 90 for platformy elektroniczne. Search took 3.311 seconds.  
Sort by date/Sort by relevance
SADRŽAJ ZA ADOLESCENTE I MLADE Stranica Kutak za mlade Najnovije informacije, savjeti i blogovi mladih Posjetite stranicu Stranica Blogovi mladih Pročitajte razmišljanja mladih o aktualnim temama Posjetite stranicu Stranica Blogovi mladih na UNICEF-ovoj platformi Voices of Youth Pročitajte radove mladih iz Hrvatske Posjetite stranicu UNICEF Preuzmite  checklistu , označite akcije koje poduzimate i podijelite s prijateljima i članovima obitelji.
Language:English
Score: 697045.1 - https://www.unicef.org/croatia...-znati-o-koronavirusu-covid-19
Data Source: un
Neki od primjera onlajn nasilja su: Širenje laži o nekome ili objavljivanje nečijih kompromitujućih fotografija na društvenim mrežama Slanje uvredljivih poruka ili prijetnji preko platformi za razmjenu poruka Lažno predstavljanje i slanje neprikladnih poruka drugima u tuđe ime Nasilje koje se odvija uživo i onlajn nasilje mogu se dešavati uporedo. (...) To je jedna od prednosti ovakvih platformi, jer svi možemo nešto naučiti iz diskusije sagovornika koji se ne slažu, a poštuju jedan drugog.
Language:English
Score: 682039.45 - https://www.unicef.org/montene...kako-ga-mo%C5%BEemo-zaustaviti
Data Source: un
Više od dve trećine dece i mladih (74%) ima profil na nekoj društvenoj mreži ili platformi za igranje video- od toga , 41% njih uzrasta 9-10 godina kao i 72% njih uzrasta 11-12 godina kaže da ima profil, iako je minimalna starosna granica, propisana od strane društvenih mreža, obično 13 godina .
Language:English
Score: 669286.5 - https://www.unicef.org/serbia/...lne-tehnologije-pregled-nalaza
Data Source: un
Univerzalne teme koje muče većinu mladih. Na istoj platformi, poređenja radi, 89 odsto mladih Ukrajinaca navelo je bezbednost u školama kao glavni problem (a ispostaviće se da je upadom u srednju školu u Velikoj Plani aktiviran sličan problem i u srpskim školama).
Language:English
Score: 619912.6 - https://www.unicef.org/serbia/...rbia/files/2019-11/UReport.pdf
Data Source: un
Pogledajte zanimljive predstave! Na HRT-ovoj platformi za djecu Juhuhu dostupni su brojni kvalitetni sadržaji za djecu, osim crtića tu su i edukativne igre, dokumentarci za djecu, emisije s kreativnim idejama i još mnogo drugih.
Language:English
Score: 597860.35 - https://www.unicef.org/croatia...ktivnosti-za-djecu-i-roditelje
Data Source: un
Tumca, aucilebelia mWidro da efeqturi TanamSromloba sxva sajaro organoebTan da dainteresebul pirebTan, gansakuTrebiT im organoebTan, romlebic ekonomikur sakiTxebze arian pasuxismgebelni. 47. arsebobs strategiis ganxorcielebis saxelmwifo doneze koordinaciis, iseve rogorc informaciis gaziarebis da sxvadasxva moqmed pirebs Soris TanamSromlobis stimulaciis meqanizmis Seqmnis aucilebloba18. erT-erT SesaZleblobas “erovnuli ganaTlebis mdgradi ganviTarebisTvis” platformis Seqmna warmoadgens. es platforma SesaZlebelia sxvadasxva seqtorebis specialistebisgan Semdgari mdgradi ganviTarebis sabWoebis an sxva Sesabamisi organoebis mier kontroldebodes. 48. erovnuli19 (saxelmwifo) samoqmedo gegmebi strategiis ganxorcielebis safuZvels unda warmoadgendes. qveynebma unda miiRon gadawyvetileba imis Sesaxeb, Tu romel organos daekisreba pasuxismgebloba erovnuli samoqmedo gegmis SemuSavebaze. 49. erovnuli samoqmedo gegmis SemuSaveba TanamonawileobiTi midgomis gamoyenebiT unda moxdes. (...) “ganaTlebasTan mdgradi ganviTarebisTvis” garSemo regionaluri TanamSromlobis platformis saxiT SesaZlebelia “garemo evropisaTvis” procesis gamoyeneba, xolo strategiis ganxorcielebaze da misi samuSao programasTan Sesabamisobaze kontroli SesaZloa “UNECE-s garemosdacviTi politikis komitets” daevalos. 70.
Language:English
Score: 586787.4 - https://unece.org/DAM/env/esd/...egytext/strategyinGeorgian.pdf
Data Source: un
Posebno je važno pomenuti kampanju medijske pismenosti koja se sprovodi u više zemalja, a usmjerena je na bezbjednost djece, zatim inovativne modele za učenje (UPSHIFT), obezbjeđivanje platformi za uticaj na izradu politika, uključujući U-Report i Mlade reportere, i uspostavljanje centara za učenje da bi se promovisale tekuće inovacije (Laboratorija inovacija za mlade).
Language:English
Score: 523385.94 - https://www.unicef.org/montene.../mne-real-2248.publication.pdf
Data Source: un
.); visok nivo višedimenzionalne deprivacije Sva djeca, naročito najranjivije grupe Nedostaci/Prepreke Strategije Nedostaci/Prepreke Strategije P o d s ti c a jn o o k ru ž e n je (d ru š tv e n e n o rm e , z a k o n o d a v s tv o , b u d ž e t, u p ra v lja n je ) Ograničeni budžeti za socijalnu pomoć Slaba koordinacija na nivou države Slaba svijest o važnosti socijalne zaštite djece Ulaganje u djecu se ne doživljava kao prioritet Odsustvo politika socijalne zaštite i dugoročnih troškovno postavljenih strategija Nedostatak ažurnih podataka o višedimenzionalnom siromaštvu i socijalnoj isključenosti Procijeniti novčana davanja za djecu i druge programe socijalne zaštite Političko zagovaranje oko pitanja dječjeg siromaštva i deprivacije Političko zagovaranje i tehnička podrška za socijalnu zaštitu, politiku inkluzije i zakonodavstvo Nedostatak troškovno postavljenog, kredibilnog i sveobuhvatnog srednjoročnog i dugoročnog planiranja politika Nekorištenje budžeta zasnovanog na rezultatima u planiranju budžeta Odsustvo sistematskog mjerenja i analize dječjeg siromaštva i isključenosti Odsustvo zajedničke definicije ili standardizovane metodologije za procjenu poteškoća u razvoju prema socijalnom modelu Izgraditi kapacitete za mjerenje deprivacije djece, kreirati dokaze o siromaštvu, ugroženosti i socijalnoj isključenosti djece Promovisati promjenu ponašanja, povećati potražnju za kvalitetnim socijalnim uslugama i podržati promjenu društvenih normi Podržati djecu i mlade kao agente promjena stvaranjem platformi i mogućnosti za njihovo učešće u odlučivanju P o n u d a (D o s tu p n o s t u s lu g a , p ri s tu p u s lu g a m a ) Ograničen pristup naknadama iz socijalne pomoći i uslugama socijalne zaštite Naknade preniske da bi u značajnijoj mjeri doprinijele smanjenju siromaštva domaćinstava Niski kapaciteti centara za socijalni rad Odsustvo sistematskog mjerenja i analize višedimenzionalnog siromaštva i isključenosti djece Opštinama nedostaju kapaciteti za pretvaranje strateških prioriteta u provodljive akcije P o tr a ž n ja (F in a n s ijs k i p ri s tu p , u v je re n ja i p ra k s e ) Ograničene informacije o naknadama iz socijalne pomoći za ugrožene grupe, naročito Rome Pravo na adekvatan životni standard Koji su prioriteti UNICEF-a u Bosni i Hercegovini?
Language:English
Score: 492698.73 - https://www.unicef.org/bih/med...i%20i%20Hercegovini%202020.pdf
Data Source: un
Kao primjere možemo navesti: širenje laži ili objavljivanje slika čiji je cilj osramotiti nekoga na društvenim mrežama slanje uvredljivih poruka ili prijetnji putem platformi za dopisivanje lažno predstavljanje i slanje zlonamjernih poruka u ime drugih osoba. 
Language:English
Score: 492698.73 - https://www.unicef.org/bih/pri...5%A1ta-je-i-kako-ga-zaustaviti
Data Source: un
Na primjer, radimo s Microsoftom na Learning Passport , platformi koja pruža mrežni i vanmrežni pristup školskom programu na više jezika, čak I u krizama; suradnja s Khan Academy na temeljnim, digitalnim i STEM vještinama; pružanje digitalnog programa za izbjeglice i migrante koji podučava jezik zajednice domaćina da se poveže s obrazovanjem i mogućnostima za rad; i rad sa Age of Learning Foundation kako bi se omogućio besplatan pristup prioremama za školu, te osnove pismenosti i računanja za preko 180 000 učenika širom svijeta.
Language:English
Score: 465410.64 - https://www.unicef.org/bih/pri...-koje-moramo-iskoristiti-odmah
Data Source: un